• Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

Με το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα» στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια σε ένα μεγάλό εύρος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους. Σκοπός είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων αυτών καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση τους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και δύναται να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες.

  • Τουρισμός

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, όντας ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Το Καθεστώς ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας. Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Τα σημαντικότερα σημεία του καθεστώτος είναι:

α. ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

β. ενίσχυση για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

  • Πρωτογενής Τομέας

Ο Πρωτογενής τομέας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας αλλά και από τους τομείς που στηρίζουν παραδοσιακά την Ελληνική Οικονομία. Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος προβλέπει την τόνωση του Πρωτογενή τομέα με το καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». Βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους παραπάνω κλάδους.

Στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι δυνατό να ενταχθούν ακόμα και ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

  • Νέο Επιχειρείν

Η στήριξη των νεών επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους στόχους του Αναπτυξιακού νόμου και αυτός είναι ο σκοπός του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν». Σκοπός είναι η κάλυψη εξόδων σύστασης νέων εταιρειών, υλοποίησης αρχικών επενδύσεων και η πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στους κλάδους του Πρωτογενή Τομέα, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, την υδατοκαλλιέργεια, της έρευνας και εφαρμοσμένης καινοτομίας, του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, της μεταποίησης λοιπών προϊόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.