Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027 καθορίζει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιοχές στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Περιφέρεια
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία
50%
60%
70%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
50%
60%
70%
Δυτική Μακεδονία
40%
50%
60%
Ηπείρου
50%
60%
70%
Θεσσαλίας
50%
60%
70%
Στερεάς Ελλάδας
40%
50%
60%
Ιόνιων Νήσων
40%
50%
60%
Δυτικής Ελλάδας
50%
60%
70%
Δυτικής Ελλάδας
40%
50%
60%
Δυτικής Ελλάδας
50%
60%
70%
Δυτικής Ελλάδας
30%
40%
50%
Κρήτης
40%
50%
60%
Αθηνών (Δυτικός Τομέας)
15%
25%
35%
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιάς, Νήσοι
25%
35%
45%