Τρίτη Μάιος 21 2024

Η γεωτεχνική μελέτη εγγύς της θάλασσας είναι πάντα απαραίτητη
Τι είναι η γεωτεχνική μελέτη και πώς βοηθά;

Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Είναι η Μελέτη που αφορά στο σχεδιασμό για τη διαχείριση αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση.