Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία,
 2. Συνεταιρισμός,
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 5. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 6. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: i. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ii. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, iii. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 7. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου:

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ΄ Γ.Α.Κ.),

β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ΄ Γ.Α.Κ.),

γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 • Νέο επιχειρείν.
 • Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Μεγάλες επενδύσεις.
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 • Επιχειρηματικότητα 360ο.