Αυτόνομος ελεγκτής ροών ενέργειας

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Το αίτημα σας δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί. Προσπαθήστε ξανά.
Το αίτημα σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Το AmEFC (EMION) χρηματοδοτείται από το Γενικό Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό πρότασης [T2ΕΔΚ-02878], με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο εκτελείται υπό την αιγίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.