Ο Αναπτυξιακός νόμος και τα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία περιλαβαίνει αποτελούν διαχρονικά είναι από τα βασικότερα μέσα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα «Ισχυρή Ανάπτυξη» ο οποίος ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2022, θεσπίζονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης των επενδύσεων μέσω ενός πλαισίου όπου εξειδικεύονται τα καθεστώτα ενίσχυσης των επενδύσεων τα οποία με τις αντίστοιχες προκηρύξεις θα ενεργοποιούνται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε επιμέρους επιλέξιμους κλάδους της οικονομίας.

Με τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενταχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο στόχος είναι να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου αφορά στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μιας ολοκληρωμένης επένδυσης, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

Το ΦΕΚ που αφορά τον νέο Αναπτυξιακό νόμο (4887/2022) δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουάριου 2022. Αποτελεί ουσιαστικά την οδηγό δίνοντας γενικές διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους, τους τομείς της οικονομίας που ενισχύονται, τα είδη ενίσχυσης όπως και τα ποσοστά σε κάθε περιφέρεια και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προκηρύξεις των εκάστοτε καθεστώτων ενίσχυσης που ακολουθούν.