Τα είδη κινήτρων διακρίνονται σε:

  • Επιχορήγηση
  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν)

 Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

  • Επιχορήγηση

Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Για το κίνητρο της επιχορήγησης ισχύει ο περιορισμός ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη.

  • Φορολογική απαλλαγή

Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών (για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν)

Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου υλοποιείται μέσω ταμείου συμμετοχών και λαμβάνει τις εξής μορφές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Α.Κ.:

α. ίδια κεφάλαια, ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.