Επιχειρηματικό Πλάνο

Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι η επίσημη έκφραση των επιχειρηματικών στόχων μίας επιχείρησης, της αιτιολόγησης τους και των ενεργειών για την επίτευξη τους.

Υπηρεσίες

Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξεταστεί ένας οργανισμός και το περιβάλλον του. Η λέξη SWOT αναφέρεται στις δυνάμεις (Strengths), στις αδυναμίες (Weaknesses), στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats).

Υπηρεσίες

Μελέτη Σκοπιμότητας

Μελέτη σκοπιμότητας είναι η αξιολόγηση μιας πρότασης για να καθοριστούν οι δυσκολίες ενός έργου και να διερευνηθεί αν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.