Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη,  ανακοινώνεται η  έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54.449.252,96€.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη τους.

Ποιους αφορά

Το καθεστώς αφορά επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:
• Εμπορική εταιρεία
• Συνεταιρισμός
• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ)
• Αγροτικοί συνεταιρισμοί
• Ομάδες Παραγωγών
• Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Εργάτης κατά τη διάρκεια παραγωγής
Εργάτες στο εσωτερικό εργοστασίου.

Προϋποθέσεις

1)Τα υπαγόμενα σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας
β)Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ)Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
δ)Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

2) Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Επιδοτούμενες δαπάνες

α. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
β. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
γ. Άυλα στοιχεία ενεργητικού (λογισμικά οργάνωσης της επιχείρησης, συστήματα διασφάλισης ελέγχου ποιότητας ISO, αγορά δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας και κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.)
δ. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
ε. Μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός χώρου της εντασσόμενης μονάδας
στ. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
θ.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ποσά και ποσοστά προϋπολογισμού ανά έργο

Αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος ενίσχυσης διαφέρει το ελάχιστο ύψος ενός επενδυτικού σχεδίου. Αναλυτικότερα:

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Επιχείρησης
Επιχείρησης Ύψος επενδυτικού σχέδιο
Κοιν.Σ.Επ., Α.Σ., Ο.Π., Α.Ε.Σ. 50.000 €
50.000 €
Πολύ μικρή
100.000 €
Μικρή
250.000 €
Μεσαίες
500.000 €
Μεγάλες
1.000.000 €
Ποσοστά ενίσχυσης
Μέγεθος επιχείρησης
Ποσοστό ενίσχυσης
Μικρές και πολύ μικρές
35%-75%
Μεσαίες
25%-70%
Μεγάλες
15%-60%

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών  

Η ημερομηνία έναρξης επιδεξιότητας των δαπανών ορίζεται αυτή της υποβολής ένταξης στο πρόγραμμα.

Χρόνος ολοκλήρωσης και υποβολών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών του δεύτερου κύκλου είναι  η 29η Σεπτεμβρίου 2023. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης απόφασης υπαγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε ένα τηλεφωνικό ραντεβού και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.