Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προβλέπεται ότι θα διατεθούν δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μέσω της μόχλευσης από τις τράπεζες. 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε  500 εκατ. ευρώ, και σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης (ειδικού σκοπού) και η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων αυτών των επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ταμείο Δανείων

Προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα opske.gr του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους προς κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Παγκρήτια, Attica, Optima και Aegean Baltic Bank, καθώς και οι συνεταιριστικές Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και Ηπείρου.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος.

Η διαδικασία υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποτελείτε από 4 βήματα:

Βήμα 1: Καταχώρηση Αίτησης στο KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Με αυτοματοποιημένους ελέγχους μέσω διαλειτουργικότητας με ΑΑΔΕ/ΕΦΚΑ/ΤΕΙΡΕΣΙΑ και ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία από την επιχείρηση, υποβάλλεται αίτημα προς τις Τράπεζες για την αρχική πρόθεση δανειοδότησης.

 

Βήμα 2: Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ESG Tracker by HDB

Αυτοαξιολόγηση της επιχείρησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πριν την αίτηση στο KYC δεν απαιτείται η επανυποβολή του.

Βήμα 3: Υποβολή αίτησης στο νέο ΟΠΣΚΕ του ΥΠΕΘΟΟ (app.opske.gr)

Καταχώρηση στοιχείων Επιχείρησης (ΚΑΔ, Μέγεθος, Πραγματικοί Δικαιούχοι, De minimis ενισχύσεις) και βασικών στοιχείων αιτούμενου δανείου (Ύψος, διάρκεια, σκοπός και Τράπεζα).

Βήμα 4: Επίσκεψη στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Κατάστημα για την υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σταύρος Νίκας

Οικονομολόγος -ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41