Παράταση έλαβε το νέο πρόγραμμα που αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Τρίτη 06/08/2024. Με την παράταση των αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και στους ενεργειακούς ελεγκτές να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Εταιρείες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης θα μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Στόχος της Δράσης είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Ειδικοί όροι

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων (δεν αφορά κτίρια) προκύπτει αποκλειστικά από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου ο οποίος διενεργείται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Η επιβεβαίωση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την επιχείρηση γίνεται μέσω της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία συντάσσεται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, διαφορετικό από τον Ενεργειακό Ελεγκτή που συνέταξε την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για μια επιχείρηση είναι οι έξης:

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση
2.Μη υποχρεωτική υποβολή σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 χρόνια
3. Δραστηριοποίηση σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
4.Οργάνωση δραστηριότητας σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους
5.Ύπαρξη ή δέσμευση (με υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου) δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών διευκόλυνσης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
6.Σε περίπτωση λήψης ενίσχυσης διάσωσης να έχει αποπληρωθεί το σχετικό δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης και σε περίπτωση λήψης ενίσχυσης αναδιάρθωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί
7.Η ενιαία επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014
8.Νόμιμη λειτουργία με κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης
9.Τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
10.Δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ)
11.Ιδιότητα ΜμΕ
12.Δέσμευση μη χρηματοδότησης, ένταξης ή υποβολής προς έγκριση χρηματοδότησης από άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, των περιλαμβανόμενων στη συγκεκριμένη αίτηση δαπανών
13.Υποβολή μοναδικής αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση
14.Η εταιρεία να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει κατατεθεί αίτηση εξυγίανσης από τους πιστωτές της επιχείρησης
15.Μη εκκρεμούσα σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
16.Λειτουργία αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι δαπάνες εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης)
2.Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. σε εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας
3.Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
4.Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης
5.Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων
6.Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής
7.Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/αποθήκευσης
8.Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης
9.Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού
10.Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης
11.Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού
12.Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης
13.Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/αποθήκευσης
14.Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου

Επισημαίνεται ότι μπορεί να γίνει αποδεκτός και εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω, αλλά συνδέεται με τις παραπάνω δαπάνες και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας.

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

Οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων (βεβαιώσεων) συμβατότητας του εξοπλισμού με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τη λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης και αφορούν στο χρονικό διάστημα της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης. Το επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας  «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών» είναι έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός, διάρκεια υλοποίησης και ποσοστά επιδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται από τη δράση θα πρέπει να διαθέτουν προϋπολογισμό από 50.000€ έως 1.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου και επιπλέον 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα Τελικού Ελέγχου. Η 6μηνη πλήρης λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από την εξεταζόμενη περίοδο στην οποία αναφέρεται η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 100% των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας δεδομένου ότι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Προϋπολογισμός, διάρκεια υλοποίησης και ποσοστά επιδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται από τη δράση θα πρέπει να διαθέτουν προϋπολογισμό από 50.000€ έως 1.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου και επιπλέον 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα Τελικού Ελέγχου. Η 6μηνη πλήρης λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από την εξεταζόμενη περίοδο στην οποία αναφέρεται η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 100% των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας δεδομένου ότι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική (ανταγωνιστική) και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων ορίστηκε η 22/04/2024, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 06/08/2024.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημήτριος Βεζέρης

Γενικός διευθυντής - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

d.vezeris@ioniki.net

+30 2541 20 00 30

Σταύρος Νίκας

Οικονομολόγος -ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41

Μαρία Πολυζώη

Ηλεκτρολόγος μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

m.polizoi@ioniki.net

+30 2541 20 00 28