Δημοσιεύτηκαν δύο τροποποιήσεις Προσκλήσεων Δράσεων στις οποίες διευκρινίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Επίσης, δημοσιεύτηκε τροποποίηση που αφορά τους εταιρικούς μετασχηματισμούς του Ν.4601/2019 στις Δράσεις των κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας ΜμΕ.

Δεύτερη  τροποποίηση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σχετικά με τη Πρόσκληση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, δημοσιεύτηκε η δεύτερη τροποποίησή της. Σύμφωνα με αυτή, ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου είναι οι εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Δέκατη έκτη τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Όσον αφορά  την Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δημοσιεύτηκε η δέκατη έκτη τροποποίηση της. Σε αυτήν, ορίζεται η 30/11/23 ως προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στη δράση προγενέστερα της 10/4/2019. Για τις υπόλοιπες χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, μεταγενέστερα της 10/4/2019αντίστοιχη προθεσμία ολοκλήρωσης είναι η 31/12/23.

Τροποποίηση των Δράσεων κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας ΜμΕ ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του Ν. 4601/2019

Δημοσιεύτηκε τροποποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ ως προς την υλοποίηση εταιρικών μετασχηματισμών.  Σύμφωνα με αυτή, επιτρέπονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί του Ν.4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), με τις εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:

α. Δεν αλλοιώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

β. Εξασφαλίζεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης από το νέο φορέα.

γ. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του ή, σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, κατ` ελάχιστον ως προς αυτές που απορρέουν από την απόφαση ένταξης και την πρόσκληση της δράσης.

δ. Ελέγχεται η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις των εμπλεκόμενων ενιαίων επιχειρήσεων προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.

ε. Εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.

Κάθε εταιρικός μετασχηματισμός θα εξετάζεται στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης ή ελέγχου προς τον Ενδιάμεσο Φορέα.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

– Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

– Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

– Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

– Ψηφιακό Βήμα

– Ψηφιακό Άλμα

– Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός