Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της  σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 160.000.000€ και κατανέμεται σε 35.200.000€ στις περιφέρειες σε μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) και 124.800.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος).

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης νέων ΜμΕ στον τομέα του τουρισμού σε επιλεγμένους ΚΑΔ και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης,

Νεοσύστατες: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

  • Ξενοδοχεία

– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

– Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που

προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

– Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων –

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να

ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MH.T.E.

  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

– Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής δράση

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για μια επιχείρηση είναι οι έξης:

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.Εγκατάσταση ή να πρόθεσει εγκατάστασεις στην Ελληνική επικράτεια.
2.Η ιδιότητα της ΜμΕ
3.Δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
4.Υποβολή μίας και μοναδικής αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση
5.Κατ’ ελάχιστον βαθμός 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.Για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης, δήλωση τόπου/τόπων αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
7.Μη επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης
8.Για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης, δήλωση τόπου/τόπων αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
9.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
10.Προσκόμιση Βεβαίωσης Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
11.Προσκόμιση στοιχείων των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
12.Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
13.Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι δαπάνες εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΟΠΣΚΕ)
ΔΑΠΑΝΗ (ΟΠΣΚΕ)
ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
03.13. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.20. Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός 02.05. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 02.22. Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου 02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€ 02. 06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€
3. Μεταφορικά Μέσα
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.09. Μεταφορικά Μέσα Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
έως 50.000€
06. Δαπάνες Λογισμικού
4 .Λογισμικό
06. Δαπάνες Λογισμικού
06.07.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 06.05. Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
έως 10.000€
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.17. Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών - Εκπαίδευση χρηστών 04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
έως 5.000€
6. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.23 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
έως 3.000€
7. Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου 04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη 04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς
Σύνολο των 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 και 04.10 έως 30.000€ 04.03 έως 3.000€ Άθροισμα των 04.08 και 04.11 έως 10.000€
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
8. Δαπάνες Προβολής - Εξωστρέφειας - Διεθνοποίησης
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
07.03. Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης 07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή 07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού 07.14 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
Άθροισμα των 07.03, 07.04, 07.06 και 07.13 έως 10.000€ 07.14 έως 20.000€
09. Έμμεσες δαπάνες
9. Έμμεσες δαπάνες
09. Έμμεσες δαπάνες
09.01. Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός, διάρκεια υλοποίησης και ποσοστά επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως και 400.000€. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 80.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά: α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά (σύμφωνα με την προκήρυξη) ή / και β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σταύρος Νίκας

Οικονομολόγος -ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41