Αναμένεται έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2023 με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων η νέα δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 21-27.

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων και η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής  Οικονομίας (πλην Τουρισμού). Απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες σε 200.000.000€.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη υπό σύστασης επιχείρησης είναι οι παρακάτω:

 1. Να είναι εξασφαλισμένη η Ιδιωτική Συμμετοχή κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης
 2. Έκδοση άδειας λειτουργία έως την ολοκλήρωση της επένδυσης
 3. Μια μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ
 4. Το επενδυτικό σχέδιο να μην έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη δράση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Η δράση απευθύνεται στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων με εξαίρεση τον τουρισμό. Νέες επιχειρήσεις στους τομείς της Αγροδιατροφής, των Κατασκευών, της Υγεία, των Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας, του Εμπορίου χονδρικού και λιανικού δύναται να επιδοτηθούν.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση είναι 30.000€ για τον κλάδο της μεταποίησης με μέγιστο όριο τις 400.000€.

Για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται από 15.000€ έως 100.000€.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι οι παρακάτω:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
 3. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
 4. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 5. Τεχνικές Μελέτες
 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 7. Μεταφορικά Μέσα
 8. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 9. Έμμεσες δαπάνες

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.