Προκηρύχθηκε στις 07/03/2023 η δέσμη δράσεων  «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» με προϋπολογισμό 700.000.000€. Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 22/03/2023.

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο δράσεις:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,
 • Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
 • Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.000.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης: 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000€ έως 200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

Δικηγόροι και λογιστές ταξιδιωτικά γραφεία, real estate, ταξί, μεταφορικές εταιρίες, σχεδιαστές χόρου
Φαρμακεία, Κτηνίατροι, οδοντίαρτροι,νοσοκομεία, 
Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές χόρου υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων, ψυκτικοί
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σχολές οδήγησης, σχολές person trainning και αθλητισμού, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, στούντιο τατουάζ
Αγιογράφοι, γλύπτες, μουσικοσυνθέτες, αναστύωση έργων και υπηρεσίες χορογράφου
Προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και υπηρεσιών πληροφορίας
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (εφημερίδες, βιβλία)
Security και ντετέκτιβ
Γραφεία εύρεσης απασχόλησης
Γυμναστήρια, personal trainers
Service υπολογιστών, έκδοση λογισμικού (software), προγραμματισμού και συμβούλων πληροφορικής
Συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανών και διαφόρων οχημάτων
Κέντρα καθαρισμού και καθαριστήρια ρούχων
Διερμηνείς και μεταφραστές και φωτογράφοι 
Μεταφορικές εταιρίες, κούριερ, ταχυδρομία, αεροπορικες μεταφορικές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (αποθήκες εμπορευμάτων)
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικών κέντρων, 
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (μάρκετινκ, γραφίστας, αφισοκολλήσεις, αγγελίες)
Παραγωγή  ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαφημίσεων, επιμέλεια ταινιών
Τηλεφωνικά κέντρα, υπηρεσίες γραμμα
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (βιομηχανικά, γενικής- ειδικής χρήσης)
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (κατοικιών, μηχανολογικού εξοπλισμού, φορτηγών, εξοπλισμού γραφείου)
Τηλεπικοινωνίες (ενσύρματες, ασύρματες, δορυφορικές)
Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης (μάρκετινκ και επιχειρηματικοί σύμβουλοι)
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (τηλεόραση, κανάλια τηλεόρασης, ραδιοφωνικοί σταθμοί)
Ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις
υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών(υπηρεσίες βιλογικού καθαρισμού κα)
Εκδοτικές δραστηριότητες (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, 
Παραγωγή ενδυμάτων, εσωρούχων και υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
Δασοκομία και υλοτομία (Καλλιέργεια, μεταφύτευση, καυσόξυλα, αποδάσωση, συλλογή φυτών
Εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου, επίπλων
Κλάδος χονδρικού και λιανικού εμπορίου (Κρεοπωλεία, φούρνοι, , μάρκετ, καφεκοπτείαοπωροπωλεία, , καφεκοπτεία, βενζινάδικα, ηλεκτρονικά και οικιακά είδη, αγροτικά και ζώντα ζώα, οικοδομικά υλικά. Προϊόντα υγειηνής κλπ)
Ζυθοποιίες, ποτοποιίες και παραγωγοί μη αλκοολούχων ποτών
Εξόρυξη μεταλλευμάτων(ουρανίου, θορίου)
Ορυχεία και λατομία (άμμου, αργίλου,  κιμωλία, τύρφη) 
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (από γυαλί, άργιλο, πορσελάνη, κεραμική, τσιμέντο, ασβέστη, γύψο, σκιρόδεμα)
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων(λιπάσματα, παρασιτοκτόνων, προϊόντων καθαρισμού)
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων (χάλυβα, αργύρου, χαλκού, 
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Κλάδος κλωστοϋφαντουργίας
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης (ρολόγια)
Κατασκευή ατμογεννητριών
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων
Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κινητήρων, μεταχηματιστών, στηλών και συσσωρευτών, καλωδιώσεων)
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
Κατασκευή  εξοπλισμού μεταφορών (ναυπηγία, αεροσκάφη, τρένα, 
Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· (κονιομεταλλουργία)
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών (μηχανήματα εξέτασης, γυαλιά μυωπίας, κα)
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, μηχανικής και τεχνολογίας κα)
Πάρκα ψυχαγωγείας και θεματικά πάρκα
Μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχειφυλάκεια
Θέατρα, χορωδίες, τσίρκο
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας(εξμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικοί όμιλοι)
Εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.