Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αποτελεί το δεύτερο μέρος της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Όπως και με τη πρώτη δράση έτσι και συγκεκριμένη η ανάρτηση της προδημοσίευσης πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών και η προκήρυξη αναμένεται, με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων, στις αρχές του 2023. Οι δύο βασικές διαφορές μεταξύ των δύο δράσεων του προγράμματος είναι το ύψος του επενδυτικού σχεδίου το οποίο στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» κυμαίνεται από 200.001,00€ έως 1.000.000,00€ και η δυνατότητα επιλογής, εκ μέρους των επενδυτών, χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης.

Σκοπός της δράσης

Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση συγχρόνων τεχνολογιών και στην περαιτέρω αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Με την αύξηση του ποσοστού επιδότησης δίνεται επιπλέον κίνητρο για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σχετικές με ενεργειακή αναβάθμιση, κυκλική οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δικαιούχοι και βασικές προϋποθέσεις

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α/α
Κατηγορία Δαπάνης
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ
ΚΑΝ. ΓΚΑΚ 651/2014 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ
Είδος Δαπάνης
ΚΤΙΡΙΑ
1
Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
έως 40%
έως 40% Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2
Δαπάνες Εξοπλισμού
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
έως 100% Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2
2.1 από 20% έως 100% 2.2 έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2 Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
3
Δαπάνες Εξοπλισμού
Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
έως 50%
έως 50% Άρθρο 14 ΓΚΑΚ Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΚΑΚ
Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
έως 10%
έως 10% και έως 50.000€ Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
5
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
έως 5%
έως 5% Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
6
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
έως 20.000€
Μη επιλέξιμο
7
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Έως 10%
ως 10% Άρθρο 19 ΓΚΑΚ
8
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3
έως 10%
έως 10% και έως 80.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
έως 4% και μέχρι 10.000€
έως 4% και έως 25.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
9
Μεταφορικά Μέσα
Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
έως 50.000€
έως 25% και έως 100.000€ Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
10
Μισθολογικό κόστος
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
Έως 20% και μέχρι 45.000 € με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)
(Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))
Μη επιλέξιμο
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
11
Έμμεσες δαπάνες
Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης:

  • Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
  • Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαφοροποιείται ανάλογα με το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που έχει επιλεχθεί και κυμαίνεται από 40% έως 60%.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Μπορείτε να βρείτε τη προδημοσίευση της δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.