Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποτελεί μέρος της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Η ανάρτηση της προδημοσίευσης πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών και η προκήρυξη αναμένεται, με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων, στις αρχές του 2023. Η συγκεκριμένη δέσμη δράσεων αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

Σκοπός της δράσης

Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποσκοπεί στην ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δικαιούχοι και βασικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχείρησης που πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια
  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α/α
Κατηγορία Δαπάνης
Ενδεικτικό μέγιστο όριο
Είδος Δαπάνης
1
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
Έως 40%
2
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2
3
Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
4
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
5
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
6
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
έως 20.000€
7
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
8
Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
9
Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
έως 50.000€
Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
10
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
Μέχρι 45.000 €
Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/)
11
Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
(Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση.

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€ και δε δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 40% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγράφουν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση της δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.