ΙΩΝΙΚΗ Holdings Logo

 

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

6 Οκτωβρίου 2021

Αδειοδότηση βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής λειαντικών

Με μιά ματιά

Πελάτης
ΣΜΥΡΔΕΞ

Ιστοσελίδα
smirdex.gr

Έτος ανάθεσης
2019

Τοποθεσία
Λεύκη, Ξάνθης

Επιφάνεια
17.468 τ.μ

Προϋπολογισμός έργου
38.555€

Χρόνος υλοποίησης
2 έτη

Από το 1981, η εταιρία ΣΜΥΡΔΕΞ προσφέρει στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά προϊόντα λειαντικών υψηλής ποιότητας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, διαθέτοντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και μέσω διαρκούς έρευνας, η ΣΜΥΡΔΕΞ κατόρθωσε τη συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

Γνωρίζοντας σταδιακή ανάπτυξη, και εστιάζοντας την εμπορική της δραστηριότητα στη διεθνή αγορά, πλέον διακινεί το 85% της παραγωγής της σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και το 15% στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα τις ΣΜΥΡΔΕΞ εξάγονται σε περισσότερες από 72 χώρες.

Αιτιολογική έκθεση αξιοποίησης ακινήτου για αναπτυξιακούς λόγους, μέσω εκποίησης

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της ΣΜΥΡΔΕΞ, λόγω ραγδαίας αύξησης της δυναμικότητας της  βιομηχανίας, απατούσαν την εκπόνηση μελετών και επιμέρους αδειοδοτήσεων των εγκαταστάσεων ώστε να εγκριθούν οι υπάρχουσες παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Σε γήπεδο 38.100 τ.μ. μελετήθηκαν 17.500 τ.μ. καλυπτόμενης επιφάνειας, εκ νέου, με στόχο τη χορήγηση μιας ενιαίας και συνολικής άδειας λειτουργίας. Για τις ανάγκες του έργου εκπονήθηκε αιτιολογική έκθεση αξιοποίησης ακινήτου για αναπτυξιακούς λόγους μέσω εκποίησης. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας αναλάβαμε:

MΕΛΕΤΕΣ
1Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης αξιοποίησης ακινήτου για αναπτυξιακούς λόγους μέσω εκποίησης δημόσιας έκτασης
2Ενιαία τοπογραφική αποτύπωση νέων και υφιστάμενων εκτάσεων 38 στρεμμάτων
3Σύνταξη νέου διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
4Ρύθμιση αυθαιρεσιών
5Αρχιτεκτονική αποτύπωση
6Μελέτες στατικής επάρκειας
7Ενιαία μελέτη πυροπροστασίας
8Ενιαία μελέτη ηλεκτρολογικών και υποσταθμού
9Ενιαία μηχανολογική μελέτη εξοπλισμού παραγωγής
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣEIΣ
1Άδεια τεχνικής ανασυγκρότησης
2Έγκριση παρέκκλισης
3Οικοδομική άδεια νομιμοποίησης
4Υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
5Αρχειοθέτηση μελέτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
6Καθορισμός ζώνης δουλείας διέλευσης γραμμών υψηλής τάσης ΑΔΜΗΕ
7Γνωστοποίηση λειτουργίας

Εξαγορά δημοτικής έκτασης

Με τον νέο νόμο εκποίησης δημοτικών εκτάσεων, αδιαίρετων, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα κατάτμησης, η εταιρεία αιτήθηκε την εξαγορά συγκεκριμένης έκτασης, όμορης, έστω και αν δεν υπήρχε προγραμματισμός κατασκευών σε αυτήν. Συγκεκριμένα η έκταση αυτή είχε υψομετρική διαφορά με την υφιστάμενη των εγκαταστάσεων, ενώ επιπλέον διέρχονται από αυτή γραμμές καλωδίων υψηλής τάσης ΔΕΔΔΗΕ.

Αυτό έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα κατά τη φάση της εξαγοράς, διότι ο μόνος λόγος ενδιαφέροντος ήταν η προσάρτηση και η εκμετάλλευση αυτής της έκτασης ως προς την αύξηση του συντελεστή κάλυψης της υφιστάμενης εγκατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος που προτάθηκε από την ΙΩΝΙΚΗ Engineering η εξαγορά μέσω της συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναρτήθηκε από το Δήμο Ξάνθη. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που προαναφέραμε, δεν υπήρξε διεκδίκηση της έκτασης από τρίτο φορέα.

Από τη στιγμή της εξαγοράς και μετά, η βιομηχανία μπήκε σε μια νέα φάση λειτουργίας.

Πραγματοποιήθηκε ενιαία, λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση νέων και υφιστάμενων εκτάσεων 38 στρεμμάτων και συντάχθηκε νέο διάγραμμα κάλυψης των εγκαταστάσεων. Στις κτηριακές δομές της εταιρείας διενεργήθηκε αρχιτεκτονική αποτύπωση και εκπονήθηκε μελέτη στατικής επάρκειας.

Με στόχο αντιμετώπιση των εγκαταστάσεων συνολικά,  εκπονήθηκε μελέτη πυρασφάλειας στα τρία κτηριακά συγκροτήματα της ΣΜΥΡΔΕΞ, επιμερίζοντας τον συνολικό τους όγκο σε επιμέρους πυροδιαμερίσματα. Αυτή η στρατηγική εναρμόνισε τα μέτρα πυρασφάλειας, που λήφθηκαν, με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς περιόρισε τον όγκο σε μικρότερα τμήματα, επιτρέποντας έτσι από την εκπόνηση μελετών να δημιουργηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις για ελάχιστες εκ των υστέρων παρεμβάσεις, στα υφιστάμενα κτήρια.

Για την εκπόνηση των ηλεκτρολογικών μελετών, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο των βιομηχανικών μονάδων, για να γίνει εφικτή η αποτύπωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν οι κατόψεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τα μονογραμμικά πινάκων. Επίσης, σχεδιάστηκε εκ νέου ο υποσταθμός του εργοστασίου και τα μονογραμμικά διανομής πινάκων.

Τέλος, εκπονήθηκε ενιαία μηχανολογική μελέτη εξοπλισμού και παραγωγής τόσο για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας από την ΙΩΝΙΚΗ Engineering όσο και για την υποβολή φακέλου επένδυσης από την ΙΩΝΙΚΗ Finance.

Άδεια τεχνικής ανασυγκρότησης ενιαίου χώρου μετά ενιαίας μηχανολογικής μελέτης

Για τη λήψη της γνωστοποίησης λειτουργίας, προτάθηκε η παραπάνω προσάρτηση των γειτονικών, στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΡΔΕΞ, τεμαχίων, με στόχο την αύξηση του ποσοστού κάλυψης της συνολικής έκτασης. Αυτή η πρόταση πέτυχε την αύξηση του συντελεστή κάλυψης και οδήγησε, κατόπιν μεθοδευμένων κινήσεων, σε οικοδομική άδεια νομιμοποίησης κατά το μέγιστο ποσοστό.

Το επόμενο βήμα που έγινε ήταν η εκπόνηση άδειας τεχνικής ανασυγκρότησης, ενιαίου χώρου, κατόπιν ενιαίας μηχανολογικής μελέτης, η οποία επέτρεψε τη σύννομη λειτουργία και εξοικονόμησε τον απαραίτητο χρόνο, οδηγώντας ανεμπόδιστα στην έκδοση και λήψη έγκρισης παρέκκλισης και στην οικοδομική άδεια νομιμοποίησης

 

Έγκριση παρέκκλισης για νομιμοποίηση, προς αποφυγή τακτοποίησης επ’ ωφελείας της επιχείρησης

Η έγκριση παρέκκλισης αφορούσε το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας, αλλά και τις πλάγιες αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου.

Αποτέλεσμα των μεθοδευμένων αυτών ενεργειών ήταν εν τέλει, η γνωστοποίηση λειτουργίας της βιομηχανίας με κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Οι αποστάσεις και οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, διεκδίκησαν την παρέκκλιση ως αποτέλεσμα της κυκλοφοριακής μελέτης εντός του χώρου. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης, η κίνηση των φορτηγών μεταφοράς των προϊόντων, και φυσικά η δραστηριοποίηση της μονάδας εδώ και 40 συναπτά έτη, ήταν οι βασικότεροι λόγοι τεκμηρίωσης της παρέκκλισης, ως είχε.   

Εκπόνηση μελετών συνολικής εγκατάστασης βιομηχανικού συγκροτήματος

Η αρχιτεκτονική αποτύπωση, μετά το τοπογραφικό της ενιαίας έκτασης, ήταν το αρχικό στάδιο που αποτελούσε προαπαιτούμενο για την εκτέλεση όλων των υπολοίπων μελετών. Λόγω της προσθήκης κατ’ επέκταση συν τω χρόνω, θα έπρεπε να αποτυπωθούν όλες οι κτηριακές δομές, οι οποίες διάφεραν ως προς το σχεδιασμό και τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη υλοποίησής τους.

Εκπόνηση μελετών συνολικής εγκατάστασης βιομηχανικού συγκροτήματος

Η αρχιτεκτονική αποτύπωση, μετά το τοπογραφικό της ενιαίας έκτασης, ήταν το αρχικό στάδιο που αποτελούσε προαπαιτούμενο για την εκτέλεση όλων των υπολοίπων μελετών. Λόγω της προσθήκης κατ’ επέκταση συν τω χρόνω, θα έπρεπε να αποτυπωθούν όλες οι κτηριακές δομές, οι οποίες διάφεραν ως προς το σχεδιασμό και τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη υλοποίησής τους.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών στατικής επάρκειας. Καταγράφτηκαν όλα τα δομικά στοιχεία και μελετήθηκε η στατική τους επάρκεια ανά κτήριο.

Πλέον καταγράφοντας την έκταση και τον όγκο των κτηρίων, εκπονήθηκε ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συνολικά στοιχεία δόμησης και κάλυψης της εγκατάστασης. Η νέα μελέτη κάλυψε τις ανάγκες σε συνολικό πυροσβεστικό συγκρότημα και τα μέτρα στο σύνολο της εγκατάστασης. Μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση έτσι, ώστε οι παρεμβάσεις να ασφαλίζουν τις εγκαταστάσεις με τη μικρότερη δυνατή αλλαγή στα προϋφιστάμενα δίκτυα.

Ακριβώς με την ίδια λογική εκπονήθηκε ενιαία μελέτη ηλεκτρολογικών μετά του υφιστάμενου υποσταθμού. Η καταγραφή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έδωσε τη δυνατότητα ελέγχου της συμμόρφωσης του δικτύου κατά το πρότυπο HD 384 και έγιναν όπου ήταν απαραίτητο οι κατάλληλες τροποποιήσεις.

Στα αρχικά στάδια εκπόνησης των μελετών, συντάχθηκε ενιαία μηχανολογική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων του υποσταθμού, του  εξοπλισμού και των μηχανημάτων παραγωγής ανά τμήμα. Κατηγοριοποιήθηκαν οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα τόσο της παραγωγής όσο και της μεταποίησης. Η μελέτη αυτή εκτός της υποβολής της στην άδεια λειτουργίας, αποτελεί το υπόβαθρο ανάπτυξης ηλεκτρολογικών σχεδίων και παραγωγικών διαδικασιών για πολλές εφαρμογές (από ISO μέχρι υπόβαθρο τεχνοοικονομικών μελετών επενδύσεων επέκτασης και εκσυγχρονισμού).

Προκλήσεις αδειοδοτήσεων

Για την ομαλή και σύντομη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης κατά παρέκκλισή της βιομηχανικής μονάδας, επιλέχθηκε η χορήγηση τέτοιου τύπου αδειών, που θα διασφάλιζε τη σύννομη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Μέσα στο χρονικό διάστημα της ανασυγκρότησης η μονάδα έπρεπε να ρυθμίσει οποιαδήποτε αυθαιρεσία υπήρχε, να επανασχεδιάσει τις εγκαταστάσεις διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικού και να παραλάβει όλες εκείνες τις περιβαλλοντικές και άλλες εγκρίσεις υπηρεσιών ώστε να εκδοθεί η τελική πολεοδομική άδεια.Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν διαταράχθηκε ούτε μια στιγμή η εύρυθμη λειτουργία τος μονάδας. Οι αδειοδοτήσεις κύλισαν όπως προβλεπόταν και η εταιρεία έφτασε στο σημείο υλοποίησης όλων των σχεδιασμένων και προϋπολογισμένων εργασιών ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. 

Συγκεκριμένα η μονάδα, εντάχθηκε παράλληλα στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου για εκσυγχρονισμό μηχανημάτων, μέσω της εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ Finance του ομίλου.Με ενέργειες της ΙΩΝΙΚΗ Finance, για να καλυφθούν οι ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες της επιχείρησης, υποβλήθηκε πρόταση επενδυτικού σχέδιο για ένταξη στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα». Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 940.000,00€, το οποίο συντάχθηκε από τα στελέχη της ΙΩΝΙΚΗ Finance περιελάβανε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για την επέκταση της γραμμής παραγωγής, νέο σύστημα αποθήκευσης των έτοιμων προϊόντων καθώς και τα απαραίτητα μηχανήματα μεταφοράς των προϊόντων αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας της επένδυσης καθώς και η απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη.

Ομάδα έργου

PhD, MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός

AutoCad designer 

Υπεύθυνη προγραμματισμού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός