Με την προκήρυξη ενός νέου επενδυτικού προγράμματος εγείρονται ερωτήματα που απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον οδηγό του συγκεκριμένου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, για τον Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ ακολουθούν δέκα σύνηθες ερωτήματα.

1. Στις «green» δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών net metering;

Ναι, περιλαμβάνονται δαπάνες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών net metering, έως της ισχύς των 10 kW.

2. Πώς αξιοποιείται η παραγόμενη ενέργεια από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς;

Η παραγομένη ενέργεια αξιοποιείται σε πρώτο στάδιο για το συμψηφισμό με την καταναλισκόμενη ενέργεια. H πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση του και μετά την πλήρωση αυτού, η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο.

3. Υπάρχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης;

Ναι, εφόσον υπήρξε οικειοθελής απόσυρση  της πρώτης αίτησης, αν απορρίφθηκε η αρχική, αν δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή έντασης ή αν ήδη οικειοθελώς ανακάλεσαν τις ενστάσεις τους.

Φωτοβολταϊκά πάνελ και πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ
Στέλεχος στοιβάζει έγγραφα σημειώσεων.

4. Ποια ημερομηνία χαρακτηρίζεται ως αυτή της έναρξης των εργασιών και κατ’ επέκταση αποτελεί την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου;

Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών και επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της νέας χρηματοδότησης.

5. Ποιος θεωρείται ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης κατά την αίτηση υποβολής;

Κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης θεωρείται αυτός με τα μεγαλύτερα έσοδα που αναγράφονται στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

6. Έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

7. Υποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει το έγγραφο αδειοδότησης για τον ΚΑΔ που αφορά την επένδυση στο αίτημα χρηματοδότησης;

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του έγγραφο αδειδότησης στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

8. Για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα του τουρισμού, πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις με καταλύματα «ΚΑΔ 55», πως αποδεικνύεται η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης στη περίπτωση της θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας;

Για την απόδειξη αυτή απαιτείται η τεκμηρίωση μέσω ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού (αναβάθμιση εξοπλισμού, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της επιχείρησης) ή να πραγματοποιείται αναβάθμιση κατηγορίας (π.χ. από 3 σε 4 αστέρια)

9. Ο επαγγελματίας έχει αποφασίσει με την χρήση μετρητών να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου και υποβάλλει τραπεζικές βεβαιώσεις και τα διαθέσιμα υπόλοιπα των εταίρων. Χρειάζεται να καταθέσει και μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του μήνα πριν από την αίτηση χρηματοδότησης;

Και τα δύο έντυπα θα πρέπει να κατατεθούν και να έχουν ίδια ημερομηνία.

10. Από ποιον πρέπει να υπογράφεται η Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση ης αρχικής δαπάνης;

Απαιτείται υπογεγραμμένη Τεχνική έκθεση από μηχανικό εφόσον υπάρχει επέκταση δυναμικότητας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τεκμηρίωση σχετικά με τα ουσιαστικά στοιχεία της αρχικής επένδυσης.

Δείτε το σύνολο των ερωτήσεων.