Οι παράκτιες ελληνικές περιοχές ήταν ανέκαθεν δημοφιλείς τοποθεσίες για ανάπτυξη, καθώς παρέχουν όμορφη θέα, αίσθηση κοινότητας και ευκαιρίες για αναψυχή.

Ωστόσο, η οικοδόμηση σε αυτές τις περιοχές γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη λόγω των μοναδικών προκλήσεων που δημιουργεί η πολύ κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Η διάβρωση των ακτών, οι καταιγίδες και η αλλαγή της στάθμης του νερού είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή σε αυτές τις περιοχές. Γι’ αυτό η γεωτεχνική μελέτη ακτών είναι ένα απαραίτητο στοιχείο κάθε κατασκευαστικού έργου.

Τι είναι η γεωτεχνική μελέτη

Η γεωτεχνική μελέτη των ακτών είναι η διαδικασία αξιολόγησης των συνθηκών του εδάφους και του υπεδάφους ενός εργοταξίου για τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σταθερότητας του εδάφους, της πιθανότητας διάβρωσης και της θέσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Διεξάγοντας μια γεωτεχνική μελέτη σε περιοχές εγγύς της θάλασσας, οι μηχανικοί και οι κατασκευαστές μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια της κατασκευής, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα πρόληψης.

Πως εκπονείται μία γεωτεχνική μελέτη σε παράκτιες περιοχές

Μία γεωτεχνική παράκτια μελέτη περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Αρχικά αναλύεται η τοποθεσία όπου επιθεωρείται ο χώρος και συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, τη γεωλογία και τις υπάρχουσες δομές της περιοχής. Εν συνεχεία πραγματοποιείται δειγματοληψία του εδάφους και των πετρωμάτων με στόχο τον προσδιορισμό της σύνθεσης και της αντοχής του εδάφους.

Ακολουθεί η συλλογή δειγμάτων υπόγειων υδάτων και προσδιορίζεται η θέση και το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι πιθανότητες διαρροής υπόγειων υδάτων και πλημμύρας. Σε παράκτιες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε λόφους, εκτιμώνται επίσης οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και πλημμυρών χρησιμοποιώντας μοντέλα υπολογιστών για την προσομοίωση των επιπτώσεων. 

Μία γεωτεχνική μελέτη, περιλαμβάνει επίσης σεισμική ανάλυση όπου γίνεται μέτρηση των δονήσεων του εδάφους, ενώ αναλύονται τα κύματα και οι άνεμοι και αξιολογούνται οι πιθανές επιδράσεις αυτών των δυνάμεων στην κατασκευή.

Τα δείγματα που συλλέγονται αποστέλλονται προς εργαστηριακές δοκιμές σε εργαστήρια που εναρμονίζονται με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Στις παράκτιες περιοχές, το αντικείμενο του έργου είναι συνήθως κτηριακό, επομένως η γεωτεχνική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία όπως τη λεπτομερή περιγραφή του έργου, τις γεωτεχνικές παραμέτρους υπολογισμού, τις εδαφικές τομές, υπολογισμούς ευστάθειας και συγκεκριμένους παράγοντες που συνδέουν το έργο με το έδαφος.

Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται

Μία από τις κύριες προκλήσεις κατά την κατασκευή σε παράκτιες περιοχές είναι η πιθανότητα διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται από τη συνεχή κίνηση του νερού και οδηγεί σε αστάθεια και πιθανή κατάρρευση των κατασκευών.

Η γεωτεχνική μελέτη των ακτών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών της τοποθεσίας που κινδυνεύουν από διάβρωση και να βοηθήσει τους μηχανικούς να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το κτίριο με τρόπο που ελαχιστοποιεί αυτόν τον κίνδυνο.

Για παράδειγμα, η κατασκευή σε μια τοποθεσία με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης μπορεί να απαιτεί τη χρήση πιο γερών θεμελίων ή άλλων προστατευτικών μέσων.

Παραθαλάσσια κατοικία που κατέρρευσε
Παραθαλάσσια κατοικία που κατέρρευσε

Μια άλλη πρόκληση για τις παράκτιες κατασκευές είναι τα υπόγεια ύδατα. Η θάλασσα μπορεί να προκαλέσει την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη διαρροή των υπόγειων υδάτων και τις πλημμύρες.

Η γεωτεχνική μελέτη μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της θέσης και του επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα. Για παράδειγμα, η κατασκευή σε μια τοποθεσία με υψηλό επίπεδο νερού μπορεί να απαιτεί τη χρήση συστημάτων στεγανοποίησης ή αποχέτευσης.

Εκτός από αυτές τις προκλήσεις, το παράκτιο περιβάλλον υπόκειται σε άλλες σοβαρές καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Οι μηχανικοί κατανοούν τις συνθήκες του εδάφους και τις υπόγειες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα της κατασκευής κατά τη διάρκεια σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιθανής επίδρασης των δυνάμεων του ανέμου και των κυμάτων στην κατασκευή, καθώς και την αξιολόγηση της ευαισθησίας της τοποθεσίας σε αυτούς του είδους καιρικών φαινομένων.

Εν κατακλείδι, μία γεωτεχνική μελέτη παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες του εδάφους και του υπεδάφους που μπορούν να βοηθήσουν τους μηχανικούς να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ασφαλείς και σταθερές κατασκευές που ξεπερνούν τις μοναδικές προκλήσεις του παράκτιου περιβάλλοντος και παρουσιάζουν σημαντική αντοχή σε βάθος χρόνου.

Ο κυριότερος παράγοντας είναι το γεγονός πως οι μηχανικοί μπορούν να εντοπίσουν από πριν τους πιθανούς κινδύνους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πριν από την έναρξη της κατασκευής.