Η αναγκαιότητα μιας πλήρους ομάδας μηχανικών στο σχεδιασμό και την αδειοδότηση βιομηχανιών δεν μπορεί να υποτιμηθεί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον όπου οι προκλήσεις είναι συνεχείς.

Οι μηχανικοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ότι τα έργα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα. Με γνώμονα την τεχνολογία, η ύπαρξη μιας καλά συγκροτημένης ομάδας μηχανικών είναι απαραίτητη για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου κατασκευής ή ανάπτυξης.

Πρόληψη και επιτάχυνση χρονοβόρων διαδικασιών

Ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία όπου οι μηχανικοί καλούνται να ανταπεξέλθουν αποδοτικά. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σχεδίων και των προδιαγραφών για ένα έργο και συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και άλλους επαγγελματίες για να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και πληροί όλες τις προϋποθέσεις των νομοθετικών πλαισίων.

Οι μηχανικοί εστιάζουν παράλληλα στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση τυχόν πιθανών ζητημάτων ή προβλημάτων πριν αυτά προκύψουν, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, στην αποφυγή υπέρβασης του οικονομικού προϋπολογισμού του έργω, όπως επίσης στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκρισης ενός έργου.

Ποικιλία προοπτικών και δεξιοτήτων υπό μία κοινή κουλτούρα

Μια πλήρης ομάδα μηχανικών προσδίδει μια ποικιλία προοπτικών και δεξιοτήτων στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης. Οι μηχανικοί που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και έχουν διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, όταν συνεργάζονται ως μία πλήρης ομάδα όπου γνωρίζουν όλοι επακριβώς τις ανάγκες του πελάτη και εργάζονται κάτω από την ίδια εταιρική κουλτούρα, παρουσιάζουν δημιουργικότερες λύσεις  σε τυχόν προβλήματα ή προκλήσεις.

Επιπλέον, η ύπαρξη μιας ομάδας μηχανικών διαφόρων και διαφορετικών ειδικοτήτων, διασφαλίζει ότι ένας οργανισμός έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα έργων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Πρόκειται ουσιαστικά, για την πρακτική εφαρμογή του brainstorming επ’ ωφελεία του πελάτη και της βέλτιστης υλοποίησης του έργου του.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της ύπαρξης μιας πλήρους ομάδας μηχανικών στο σχεδιασμό και την αδειοδότηση είναι η ικανότητα πλοήγησης στους περίπλοκους κανονισμούς και πρότυπα που διέπουν τα έργα κατασκευής και ανάπτυξης.

Τεχνογνωσία, διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση

Οι μηχανικοί εκπαιδεύονται και ενημερώνονται διαρκώς για τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα, κατέχουν γνώση και εμπειρία ώστε να διασφαλίζουν ότι ένα έργο συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους. Συνεργάζονται επίσης στενά με τις τοπικές και κρατικές αρχές για να λάβουν τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για ένα έργο, το οποίο μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία.

Μέσω μίας εταιρείας που παρέχει όλες τις υπηρεσίες του μηχανικού, οι βιομηχανίες μπορούν να πλοηγηθούν αποτελεσματικότερα στη διαδικασία αδειοδότησης, γεγονός που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκρισης ενός έργου.

Μηχανικός σημειώνει σε σχέδιο
Εταιρική συνάντηση της ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Επιπροσθέτως, μία βιομηχανία επικοινωνεί μόνο με μία εταιρεία που διαχειρίζεται την ίδια ομάδα μηχανικών και δεν απαιτείται να «συντονίσει» η ίδια πολλές διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικό τρόπο εργασίας.

Ιδιαίτερα δε, όταν οι μηχανικοί σχεδιασμού έχουν αποκομίσει από τους συναδέλφους τους τη βιομηχανική τεχνογνωσία, σχεδιάζουν το έργο εξειδικευμένα για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των γραμμών παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς παράδοσης έργου εντός χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού

Κατά τη διάρκεια ενός έργου, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εντός του χρονοδιαγράμματος και κυρίως εντός οικονομικού προϋπολογισμού.

Ένας από τους βασικούς τρόπους για να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση ολοκληρώνονται βάσει προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος είναι μέσω της σωστής διαχείρισης του έργου (project management). Ο καθορισμός σαφών στόχων έργου, χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών και η δημιουργία λεπτομερών σχεδίων έργου που περιγράφουν τα βήματα και τα ορόσημα για το κάθε στάδιο είναι κομβικά κριτήρια για μία ορθή διαχείριση έργου. Επιβάλλεται, επίσης, η τακτική παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών και εκθέσεων για να διασφαλιστεί πως το έργο εξελίσσεται ομαλά και ότι τυχόν ζητήματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Όταν τα στάδια δεν ολοκληρώνονται βάσει προϋπολογισμού, προκαλούνται ως επί το πλείστον υπερβάσεις κόστους, που επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό προϋπολογισμό. Οι υπερβάσεις κόστους οδηγούν με τη σειρά τους σε καθυστερήσεις, καθώς απαιτείται έγκριση και εξασφάλιση πρόσθετων κεφαλαίων για τη συνέχιση του έργου.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για να αντιμετωπιστούν και να αποφευχθούν στο μέγιστο δυνατό τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Τακτικές συναντήσεις και ενημερώσεις, όπως και η διασφάλιση ότι όλοι είναι ενήμεροι για τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς του έργου, κρίνονται αναγκαίες.

Ασφαλώς, όταν τα περισσότερα από τα συμμετέχοντα μέλη ανήκουν στην ίδια ομάδα, τότε ο συντονισμός και η επικοινωνία είναι τόσο ευκολότερα, όσο και αποτελεσματικότερα. 

Στόχος η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των έργων

Η ασφάλεια και η λειτουργικότητα ενός έργου είναι ο απώτερος σκοπός των βιομηχανιών, και ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που ξεχωρίζει τις αποδοτικές εταιρείες μηχανικών. Οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεδίων και προδιαγραφών, ενώ διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις για να διασφαλίσουν ότι το έργο κατασκευάζεται βάσει αυτών των προδιαγραφών.

Ως εκ τούτου, όλα τα προαναφερθέντα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας και διαπιστώνεται πόσο σημαντικό είναι για τις βιομηχανίες να επενδύσουν στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με εταιρείες που διαθέτουν πλήρεις και άρτια καταρτισμένες ομάδες μηχανικών για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον κλάδο τους.