Το υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός» αποτελεί κομμάτι της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 49.006.000 ευρώ και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Στόχοι του υποέργου είναι:

1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ποιους αφορά;

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ. Δικαιούχοι είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Προϋποθέσεις ένταξης

Τα κριτήρια επιλεξιμόμητας ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3. Πράσινη μετάβαση

4. Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού

5. Βιωσιμότητα της επένδυσης

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Είναι απαραίτητη η δημιουργία πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Σημείο αναφοράς του προγράμματος είναι ότι απαιτείται η υποβολή πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

– Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.

– Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.

– Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.

– Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

– Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα;

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι παρακάτω:

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

στ)Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λ.π.

Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:

αα) μονόχωρες 40 τ.μ

ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Ποσά και ποσοστά

Όρια προϋπολογισμού

Μέγεθος επιχειρήσεων
Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές –Μεσαίες
500.000,00 Ευρώ
7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες
500.000,00 Ευρώ
12.500.000,00 Ευρώ

Ένταση ενίσχυσης ανά περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο
30%
40%
50%
Κρήτη
30%
40%
50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
30%
40%
50%
Κεντρική Μακεδονία
30%
40%
50%
Δυτική Μακεδονία
40%
50%
50%
Ήπειρος
30%
55%
50%
Θεσσαλία
30%
40%
50%
Ιόνια Νησιά
30%
40%
50%
Δυτική Ελλάδα
30%
40%
50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)
35%
40%
50%
Π.Ε. Εύβοιας
40%
50%
50%
Πελοπόννησο (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας)
35%
50%
50%
Π.Ε. Αρκαδίας
40%
50%
50%
Νότιο Αιγαίο
30%
40%
50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι
25%
35%
45%
Δυτικός τομέας Αθηνών
15%
25%
35%

Χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 2022 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.