Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΑΜΘ41)
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.
Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
30.000€ έως 400.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
3. Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
4. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5. Τεχνικές Μελέτες
6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
7. Μεταφορικά Μέσα
8. Έμμεσες δαπάνες
Ποσοστό Επιδότησης
100%
Διάρκεια έργου
30 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Έναρξη υποβολών
22/04/2024
Λήξη υποβολών
06/06/2024
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40)
Σκοπός
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.
Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα:
1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
2.Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
3.Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
4.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
5.Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
80.000€ έως 400.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
3. Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
4. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5. Τεχνικές Μελέτες
6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
7. Μεταφορικά Μέσα
8. Έμμεσες δαπάνες
Ποσοστό Επιδότησης
45% (+10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, +5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.)
Διάρκεια έργου
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.
Έναρξη υποβολών
18/12/2023
Λήξη υποβολών
22/03/2024
Εξοικονομώ – Επιχειρώ
Σκοπός
Η κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μικρό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
18.000€ έως 30.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:
1. Εξοπλισμός (Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κλπ)
2. Λογισμικό (Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ)
3. Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης)
Ποσοστό Επιδότησης
50% (60% σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)
Διάρκεια έργου
9 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Ερευνώ Καινοτομώ
Σκοπός
Διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας της επιχείρησης με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα της
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
50.000€ έως 650.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:
1. Εξοπλισμός(Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.)
2. Λογισμικό (Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.)
3. Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Ποσοστό Επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Διάρκεια έργου
15 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Ερευνώ Καινοτομώ
Σκοπός
Η υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
200.001€ έως 1.200.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:
1. Εξοπλισμός (Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.)
2. Λογισμικό (Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.)
3. Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Ποσοστό Επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει αλλά και τον κανονισμό
Διάρκεια έργου
18 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Λήξη υποβολών
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Ερευνώ Καινοτομώ
Σκοπός
Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, ήτοι πρόσληψη ανέργων με αυξημένα προσόντα.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που: α) έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2022, β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
12.500.000€ με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχείρηση 170.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις/ωφελούμενου κατόχου Διπλώματος/Πτυχίου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/ Μεταπτυχιακό τίτλος, Διδακτορικό δίπλωμα Έμμεσες δαπάνες
Ποσοστό Επιδότησης
100%
Διάρκεια έργου
24 μήνες
Έναρξη υποβολών
26/02/2024
Λήξη υποβολών
08/05/2024

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20/03/2024