Δράση 1
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1 της δέσμης Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ)
Σκοπός
Ενθάρρυνση μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση συγχρόνων τεχνολογιών και στην περαιτέρω αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Με την αύξηση του ποσοστού επιδότησης δίνεται επιπλέον κίνητρο για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σχετικές με ενεργειακή αναβάθμιση, κυκλική οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
40% (50% σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται δαπάνες Green)
Προϋπολογισμός
200.001€ έως 1.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 8. Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης
Έναρξη υποβολών
22/03/2023
Δράση 2
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ (Δράση 2 της δέσμης Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ)
Σκοπός
Ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
40% (50% σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται δαπάνες Green)
Προϋπολογισμός
30.000€ έως 200.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 8. Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης
Έναρξη υποβολών
22/03/2023
Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Σκοπός
Η κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μικρό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
50% (60% σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)
Προϋπολογισμός
18.000€ έως 30.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός (Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κλπ) Λογισμικό (Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ) Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
9 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Σκοπός
Διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας της επιχείρησης με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα της
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Προϋπολογισμός
50.000€ έως 650.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός(Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.) Λογισμικό (Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.) Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
15 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Δράση 3
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Σκοπός
Η υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει αλλά και τον κανονισμό
Προϋπολογισμός
200.001€ έως 1.200.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός (Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.) Λογισμικό (Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.) Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
18 μήνες
Έναρξη Υποβολών
23/02/2023
Έξυπνη Μεταποίηση
Σκοπός
Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.
Δικαιούχοι
Σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις νομικού προσώπου των οποίων το μέγεθος τους ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Πολύ μικρή, Μικρή ή Μεσαία επιχείρηση
Προϋπολογισμός
250.000€ - 6.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Μηχανολογικός εξοπλισμός – Δαπάνες για κτήρια – Ειδικές εγκαταστάσεις κτηριακών – Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού – Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0. – Training Προσαρμογής Εργατικού Δυναμικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο
Προθεσμία
01/03/2023
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Διάρκεια υλοποίησης έργου
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ( αίτηση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Επιχειρηματικότητα 360 – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Σκοπός
Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.
Δικαιούχοι
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στους παρακάτω κλάδους: 1. Εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων 2. Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 3. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 4. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 5. Υπηρεσιών γηπέδου και υπηρεσιών κολυμβητηρίου 6. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων 7. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης 8. Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία 9. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας
Ποσοστό επιδότησης
Έως 60% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Προϋπολογισμός
100.000€ - 1.000.000€ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης
Επιλέξιμες δαπάνες
-Δημιουργία νέας μονάδας -Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδα -Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ -Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Προθεσμία
10/04/2023
Έναρξη υποβολών
09/01/2023

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 08/03/2023