Δράση 1
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1 της δέσμης Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ)
Σκοπός
Ενθάρρυνση μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση συγχρόνων τεχνολογιών και στην περαιτέρω αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Με την αύξηση του ποσοστού επιδότησης δίνεται επιπλέον κίνητρο για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σχετικές με ενεργειακή αναβάθμιση, κυκλική οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
40% (50% σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται δαπάνες Green)
Προϋπολογισμός
200.001€ έως 1.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 8. Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης
Έναρξη υποβολών
22/03/2023
Δράση 2
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ (Δράση 2 της δέσμης Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ)
Σκοπός
Ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
40% (50% σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται δαπάνες Green)
Προϋπολογισμός
30.000€ έως 200.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 8. Τεχνικές Μελέτες 8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης
Έναρξη υποβολών
22/03/2023
Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Σκοπός
Η κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μικρό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
50% (60% σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης)
Προϋπολογισμός
18.000€ έως 30.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός (Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κλπ) Λογισμικό (Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ) Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
9 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Σκοπός
Διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας της επιχείρησης με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα της
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Προϋπολογισμός
50.000€ έως 650.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός(Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.) Λογισμικό (Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.) Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
15 μήνες
Έναρξη υποβολών
23/02/2023
Δράση 3
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Σκοπός
Η υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
Ποσοστό επιδότησης
Από 35% έως 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει αλλά και τον κανονισμό
Προϋπολογισμός
200.001€ έως 1.200.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : Εξοπλισμός (Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.) Λογισμικό (Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.) Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)
Προθεσμία
Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Διάρκεια υλοποίησης έργου
18 μήνες
Έναρξη Υποβολών
23/02/2023
Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Σκοπός
Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Δικαιούχοι
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στους παρακάτω κλάδους: 1. Μεταποίηση 2. Εφοδιαστική Αλυσίδα Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές: • Εμπορική εταιρία • Συνεταιρισμός • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
Προϋπολογισμός
100.000€ - 1.000.000€ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης
Επιλέξιμες δαπάνες
-Δημιουργία νέας μονάδας -Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδα -Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ -Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Προθεσμία
17/06/2023
Έναρξη υποβολών
29/09/2023
Ποσοστό Επιδότησης
Έως 70% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Σκοπός
Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Προβλέπεται η ενίσχυση για τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping)
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές: • Εμπορική εταιρία • Συνεταιρισμός • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
Προϋπολογισμός
50.000€ - 1.000.000€ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης
Επιλέξιμες δαπάνες
-Δημιουργία νέας μονάδας -Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδα -Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ -Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Προθεσμία
12/06/2023
Έναρξη υποβολών
13/10/2023
Ποσοστό Επιδότησης
Έως 70% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει
Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων-2η Προκήρυξη
Σκοπός
Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Υφιστάμενες και Υπό-σύσταση Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
Προϋπολογισμός
250.000€ - 6.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
• Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Διάρκεια Υλοποίησης Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.
Προθεσμία
12/05/2023
Έναρξη υποβολών
17/07/2023
Ποσοστό Επιδότησης
Από 15% έως 55% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία ανήκει

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 27/06/2023