Σκοπός

Η δράση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Τα θεμέλια της Βιομηχανίας 4.0 χτίζονται πάνω σε ένα σύνολο τεχνολογιών/ τεχνολογικών εξελίξεων, μεταποιητικά εκτελεστικά συστήματα, Τεχνολογίες Cloud, Εφαρμογές Machine-to-Machine, Συστήματα Υψηλής Υπολογιστικής ισχύος, οι οποίες μεταμορφώνουν δραστικά την βιομηχανική παραγωγή και την μεταποίηση.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια στον κλάδο της μεταποίησης.

Προϋποθέσεις

 1. Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 2. Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.
 3. Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.
 4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 5. Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων κατά, σημείο 18 του άρθ.2 του Κανονισμού.
 6. Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 8. Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

 1. Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 2. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 3. Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 4. Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, θα εντάσσεται στους τομείς που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Ι.1.5, «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».
 5. Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.
 6. Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα

Δαπάνες άρθρου 14 (Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων)

Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων.

Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης ( Τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, Η/Υ, περιφερειακά μηχανήματα, συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων.

Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δαπάνες άρθρου 18 (Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες)

Συμβουλευτικές εργασίες παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Δαπάνες άρθρου 31 (Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση)

Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών.

Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

Ενίσχυση ανά περιφέρεια

Οι εντάσεις διαφέρουν αναλόγως την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

Ενίσχυση ανά περιφέρεια

Οι εντάσεις διαφέρουν αναλόγως την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

Περιφέρειες
Μέγεθος επιχειρήσεων Δαπάνες άρθρου 14
Μέγεθος επιχειρήσεων Δαπάνες άρθρου 14
Δαπάνες άρθρου 18 Και 31
Περιφέρειες
Μεσαίες
Μικρές και πολύ μικρές
Ανεξαρτήτου μεγέθους
Βόρειο Αιγαίο
70%
75%
50%
Κρήτη
60%
70%
50%
Αν. Μακεδονία-Θράκη
60%
70%
50%
Κεντρική Μακεδονία
60%
70%
50%
Ήπειρος
60%
70%
50%
Θεσσαλία
60%
70%
50%
Ιόνια νησιά
50%
60%
50%
Δυτική Ελλάδα
60%
70%
50%
Στερεά Ελλάδα
50%
60%
50%
Ευρυτανία
50%
60%
50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας
60%
70%
50%
Πελοπόννησος: Λοιποί δήμοι
50%
60%
50%
Νότιο Αιγαίο
50%
60%
50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς και νήσοι
35%
45%
50%
Δυτικός τομέας Αθηνών
25%
35%
50%

Μέγιστα ποσοστά δαπανών επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Κατηγορία δαπανών
Επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Μηχανολογικός εξοπλισμός
≤100
Δαπάνες για κτίρια
≤20%
Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό)
≤40%
Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού
≤30%
Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
≤ 20%
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών-μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της βιομηχανίας 4.0
≤10%
Training Προσαρμογή εργατικού δυναμικού (Upskilling and reskilling)
≤10%

Χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία έναρξης υποβολών
23/11/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολών
23/01/2023
Διάρκεια υλοποίησης
24 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.