Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μία εταιρεία εμπνέει εμπιστοσύνη στον πελάτη, στην αγορά, στους εργαζομένους και γενικότερα προσδίδει κύρος και αξιοπιστία. Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή των προτύπων ISO αφορούν τα εξής:

– Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης

– Αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη

– Ελαχιστοποίηση λαθώ

– Βελτίωση διαδικασίας ελέγχων

– Χρήση του προτύπου ως μέσο προώθησης και μάρκετινγκ

– Διείσδυση στην παγκόσμια αγορά και αύξηση των εξαγωγών

– Ελαχιστοποίηση των προστίμων – συμμόρφωση με νομοθεσία

– Αυξημένη συνείδηση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας

– Προστασία του περιβάλλοντος

Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας για μία επιχείρηση προϋποθέτει κάποια στάδια στα οποία φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης, το μέγεθος και άλλους παράγοντες. Ωστόσο τα γενικά στάδια είναι:

Στάδιο 1: Αποτύπωση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

– Λεπτομερής αποτύπωση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας και εντοπισμός αποκλίσεων από το πρότυπο που θα εφαρμοστεί.

– Δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές, γίνονται προτάσεις βελτίωσης.

– Ορίζεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος.

Στάδιο 2: Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

– Διαμορφώνεται το Εγχειρίδιο Ποιότητας στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος.

– Αποτυπώνονται οι επιμέρους διαδικασίες με τρόπο σαφή και αναλυτικό.

– Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού.

– Σχεδιασμός των απαιτούμενων εντύπων και εγγράφων.

Στάδιο 3: Υποστήριξη εφαρμογής συστήματος ποιότητας: Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων – Ανασκόπηση συστήματος

– Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση του έργου και την ικανοποιητική λειτουργία των τμημάτων.

– Γίνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις ή αναμορφώσεις (ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων) με στόχο την καλύτερη οργάνωση.

– Υποβάλλεται έκθεση με τα πορίσματα των ελέγχων.

Στάδιο 4: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

– Σύνταξη αίτησης αξιολόγησης προς το Φορέα Πιστοποίησης.

– Επιθεώρηση του συστήματος από τον διαπιστευμένο φορέα.

– Άρση τυχόν παρατηρήσεων/μη συμμορφώσεων, λήψη διορθωτικών ενεργειών (αν απαιτούνται).

– Λήψη Πιστοποιητικού Ποιότητας.

Στην ΙΩΝΙΚΗ διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να υποστηρίξουμε πλήρως τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ποιότητας για τη δική σας επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.