Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) και επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με βασικό αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Δικαιούχοι της δράσης

Είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

– Εμπορική εταιρεία

– Συνεταιρισμός

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί

– Ομάδες Παραγωγών

– Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

1. Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού

2. Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης

3. Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Αφορά σε:

– Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού

– Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού

– Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Αφορά σε:

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ

– Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

– Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

– Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

– Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και ψύξης.

– Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

– Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

– Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

– Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

– Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων περιλαμβάνουν τα κίνητρα της:

1. Επιχορήγησης (80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

2. Φορολογικής απαλλαγής

3. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

4. Επιδότησης κόστους απασχόλησης

Για τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων περιλαμβάνουν τα κίνητρα της:

1) Φορολογικής απαλλαγής (80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

2) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

3) Επιδότησης κόστους απασχόλησης (80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

Μέγεθος
Επιχορήγηση
Φορολογική απαλλαγή
Leasing
Κόστος Απασχόλησης
Πολύ μικρή και μικρή
80% ΧΠΕ
100% ΧΠΕ
100% ΧΠΕ
100% ΧΠΕ
Μεσαία
-
80% ΧΠΕ
80% ΧΠΕ
80% ΧΠΕ
Μεγάλη
-
80% ΧΠΕ
80% ΧΠΕ
80% ΧΠΕ

Ύψος επιδότησης

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ,

– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

– Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ,

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,

– Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Περιορισμοί

Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου:

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 10.000.000 ευρώ

– Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη περιορισμών

– Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν την προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, οι χορηγούμενες ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων

Περιφέρεια
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία
50%
60%
70%
Δυτική Μακεδονία
40%
50%
60%
Ηπείρου
50%
60%
70%
Θεσσαλίας
50%
60%
70%
Στερεάς Ελλάδας
40%
50%
60%
Ιόνιων Νήσων
40%
50%
60%
Δυτικής Ελλάδας
50%
60%
70%
Πελοποννήσου
40%
50%
60%
Βορείου Αιγαίου
50%
60%
70%
Νοτίου Αιγαίου
30%
40%
50%
Κρήτης
40%
50%
60%
Αθηνών(Δυτικός Τομέας)
15%
25%
35%
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιάς, Νήσοι
25%
35%
45%

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.