Μελέτη σκοπιμότητας είναι η αξιολόγηση μιας πρότασης για να καθοριστούν οι δυσκολίες ενός έργου και να διερευνηθεί αν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.


Παράγοντες εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, όταν αξιολογούμε μία επενδυτική πρόταση, λαμβάνουμε υπόψη τον τεχνικό σχεδιασμό, το κόστος υλοποίησης του έργού, τα αναμενόμενα οφέλη, τις κοινωνικές & περιβαλλοντικές συνέπειες, την αναγκαιότητα του σχεδίου, τα θεσμικά ζητήματα και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα.

Στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας

1) Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος

2) Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας

3) Ανάλυση Κόστους & Οφέλους (Cost – Benefit Analysis)

4) Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης

5) Αποτελέσματα για τη λήψη ορθής απόφασης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, αξιολογούμε επιστημονικά τα επιχειρηματικά σας σχέδια, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε παράμετρο και σας καθοδηγούμε στη λήψη της σωστής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης σας. Εναλλακτικά, σας παρουσιάζουμε τις διάφορες τροποποιητικές λύσεις που απορρέουν, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε.

  • Σύνταξη φακέλου ΑΝ