Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξεταστεί ένας οργανισμός και το περιβάλλον του. Η λέξη SWOT αναφέρεται στις δυνάμεις (Strengths), στις αδυναμίες (Weaknesses), στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats).

Παράγοντες ανάλυσης SWOT

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance οι αναλύσεις SWOT γίνονται σε συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Εντοπίζουμε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε κάθε κατηγορία της ανάλυσης και τους αξιολογούμε. Στη συνέχεια, υποδεικνύουμε τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν τα στελέχη της επιχείρησης κατά το σχεδιασμό των στρατηγικών ενεργειών.

Στοιχεία ανάλυσης SWOT

Η ανάλυση SWOT αφορά στην επιχείρηση και το γενικότερο περιβάλλον της και μελετά εσωτερικούς παράγοντες:

Α) Δυνάμεις

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της επιχείρησης που διαμορφώνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς

Β) Αδυναμίες

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της επιχείρησης που την καθιστούν ευάλωτη έναντι του ανταγωνισμού

και εξωτερικούς παράγοντες:

Γ) Ευκαιρίες

Τα θετικά σημεία στο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά

Δ) Απειλές

Τα αρνητικά στοιχεία στο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να φέρουν την επιχείρηση σε μειονεκτική θέση στην αγορά

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, χρησιμοποιούμε τη SWOT ανάλυση για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε το επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιήστε, με τρόπο σαφή και οργανωμένο. Θέλουμε να σας καθοδηγήσουμε στη λήψη σωστών αποφάσεων, ώστε να αντεπεξέλθετε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

  • Σύνταξη φακέλου ΑΝ