Ηλεκτρολογικές μελέτες

Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Μελέτη Υποσταθμού

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Μελέτη Cloud/Data Center

Μελέτη δικτύων υπολογιστών

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα ανάλογα διατάγματα και τον ορισμό του συμβολαίου, τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά μελέτη τη διαστασιολόγηση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και το χειρισμό όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίζονται σε μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων αφορούν:

– Δίκτυο διανομής χαμηλής ή μέσης τάσης

– Φωτισμό και ρευματοδότηση κτηρίων 

– Επαγγελματικό φωτισμό

– Ηλεκτροφωτισμό εξωτερικών χώρων

– Διόρθωση συντελεστή ισχύος cosφ

– Θεμελιακή γείωση

– Αντικεραυνική προστασία

Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων αφορούν:

– Ασφάλεια – συναγερμό

– CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπηση)

– Διανομή ήχου

– Έλεγχος πρόσβασης (access control)

– Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων, κουδουνιών και θυροτηλεοράσεων

Παράγοντες σύνταξης μελετών και κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτήρια βιομηχανιών, βιοτεχνιών και εργαστηρίων με βάση τις εξής αρχές:

α) Τα έργα μας να είναι λειτουργικά, να βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης και την απόδοση στο χώρο εργασίας

β) Η εγκατάσταση να πληροί τους κανόνες ασφαλείας

γ) Η εγκατάσταση να γίνεται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους

Στοιχεία μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Τα βασικά στοιχεία σύνταξης μίας μελέτης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι η χωροθέτηση των πινάκων διανομής και ο σχεδιασμός της εγκατάστασης σύμφωνα με τις χρήσεις του κάθε χώρου, οι υπολογισμοί διατομών καλωδιώσεων και ασφαλιστικών διατάξεων και ο σχεδιασμός των μονογραμμικών διαγραμμάτων. 

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, εκπονούμε τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου και τις οικονομικές του δυνατότητες.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Νέων κτηρίων

Πρόκειται για μελέτη η οποία αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτηρίου. Βάσει αυτής προκύπτει η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, ενώ για την εκπόνηση της λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, όσο και τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτηρίου.

Υφισταμένων κτηρίων

Στην περίπτωση υφισταμένων κτηρίων, πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε περίπτωση άδειας. 

Παράγοντες μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

Βασικά στοιχεία στη μελέτη που λαμβάνονται υπόψη:

– Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του κτηρίου

– Η χρήση του κτηρίου (κατοικία, γραφεία κ.λπ.)

– Ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των δομικών υλικών

– Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) ανά θερμική ζώνη

– Η απόδοση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που θα εγκατασταθούν

– Δεδομένα και παραδοχές για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

Στοιχεία μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη απόδοσης είναι τα εξής:

– Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός κ.λπ.)

– Προδιαγραφές δομικών στοιχείων και υλικών του κτηρίου (θερμικά χαρακτηριστικά)

– Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών

– Σχεδιασμός των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτηρίου

– Διαχωρισμός θερμικών ζωνών και μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου

– Μελέτη συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, αερισμού, φωτισμού και απόδοση αυτών. 

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων.