Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΑΜΘ41)
Σκοπός
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ) προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών
Δικαιούχοι
i) Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη,
ii) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
iii) Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
50.000€ έως 1.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
i) Δαπάνες Εξοπλισμού​
ii) Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου
Ποσοστό Επιδότησης
100%
Διάρκεια έργου
30 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Έναρξη υποβολών
22/04/2024
Λήξη υποβολών
06/06/2024
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40)
Σκοπός
Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:
1) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης (28-12-2023)
2) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 28-9-2023 και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
10.000€ έως 50.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1)Δαπάνες προσωπικού
2)Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
3)Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
4) Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5) Λειτουργικές Δαπάνες
6) Δαπάνες Λογισμικού
7)Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
8) Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)
Ποσοστό Επιδότησης
80% – 100% (εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ)
Διάρκεια έργου
24 μήνες
Έναρξη υποβολών
04/03/2024
Λήξη υποβολών
14/05/2024
Εξοικονομώ – Επιχειρώ
Σκοπός
Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων : 1. Εμπορίου 2. Υπηρεσιών 3. Τουρισμού
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
Έως 100.000€ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών​ Από 50.000€ έως 500.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού
Επιλέξιμες δαπάνες
1)επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
2)Eπεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών
3)Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
4)Eπεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
5)Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters)
6)Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
7)Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών, εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
8)Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.
Έναρξη υποβολών
Αναμένεται
Λήξη υποβολών
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Ερευνώ Καινοτομώ
Σκοπός
Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ. Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση. Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain). Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.
Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» ∙Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
300.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες Δαπάνες θα είναι αυτές που εξυπηρετούν τα παρακάτω:
1) Βιομηχανική έρευνα
2)Πειραματική ανάπτυξη
3) Μελέτες σκοπιμότητας
Διάρκεια έργου
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Έναρξη υποβολών
Αναμένεται (1o τρίμηνο 2024)
Λήξη υποβολών
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
 

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 28/02/2024