Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.
Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός
30.000€ έως 400.000€ (Μεταποίηση και Τουρισμός) 15.000€ έως 100.000€ (Εμπόριο και Υπηρεσίες)
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) 4. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας 5. Τεχνικές Μελέτες 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 7. Μεταφορικά Μέσα 8. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 9. Έμμεσες δαπάνες
Προθεσμία
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Διάρκεια έργου
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σκοπός
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα: 1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 3. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 4. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 5. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός
25.000€ έως 400.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 3. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) 4. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας 5. Τεχνικές Μελέτες 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 7. Μεταφορικά Μέσα 8. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 9. Έμμεσες δαπάνες
Προθεσμία
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Διάρκεια έργου
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Ερευνώ Καινοτομώ
Σκοπός
Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ. Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση. Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain). Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.
Δικαιούχοι
• Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».
Προϋπολογισμός
300.000.000€
Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες Δαπάνες θα είναι αυτές που εξυπηρετούν τα παρακάτω: 1.βιομηχανική έρευνα 2.πειραματική ανάπτυξη 3.μελέτες σκοπιμότητας
Ποσοστό Επιδότησης
Έως 50% ανάλογα την φύση των δαπανών
Προθεσμία
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Διάρκεια έργου
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Εξοικονομώ – Επιχειρώ
Σκοπός
Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων : 1. Εμπορίου 2. Υπηρεσιών 3. Τουρισμού
Προϋπολογισμός
Έως 100.000€ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών Από 50.000€ έως 500.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού
Επιλέξιμες δαπάνες
1. επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης 2. επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών, 3. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, 4. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, 5. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters), 6. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, 7. επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών, εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο 8. συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος
Ποσοστό Επιδότησης
Έως 50% ανάλογα την φύση των δαπανών
Προθεσμία
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Σκοπός
Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Στόχος του ΠΔΑΜ είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Δικαιούχοι
Στο παρόν καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων υπάγονται ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, άρθρο 52 τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: (α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή (β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας (γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών (δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας (στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα (ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.
Προϋπολογισμός
100.000€ - 15.000.000€ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης
Επιλέξιμες δαπάνες
-Δημιουργία νέας μονάδας -Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδα -Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ -Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Ποσοστό Επιδότησης
Έως 50% ανάλογα την φύση των δαπανών
Προθεσμία
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη
Διάρκεια έργου
Θα καθοριστεί στην προκήρυξη

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 27/06/2023