Σχεδιασμός βιομηχανιών

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την βιομηχανία σας.

Μελέτες Μηχανικών

Τοπογραφικές μελέτες: Αφορούν τοπογραφικά διαγράμματα, συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών συνδέσεων. Στόχος είναι η ακριβής και νόμιμη αποτύπωση του έργου, ώστε να μην δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στον ιδιοκτήτη του έργου.

Αρχιτεκτονικές μελέτες: Η φιλοσοφία της αισθητικής των έργων μας είναι να μένει στην αντίληψη του παρατηρητή και να προσδίδει ταυτότητα στο έργο. Οι αρχιτέκτονές μας βλέπουν το χώρο ως λειτουργία, αίσθηση και οικονομία. Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, το έργο σας θα το δείτε πρώτα σε φωτογραφία από το σχέδιο, ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τι έργο θα υλοποιήσουμε. Σήμερα όλος ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός διέπεται από το φίλτρο την ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο μηχανικό.

Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού: Σήμερα οι κατασκευές έχουν εναλλακτικές μορφές, μεταξύ συμβατικής και μεταλλικής κατασκευής. Με την εξέλιξη των μηχανημάτων μπορούμε να διαμορφώσουμε ποικίλες μορφές, σχήματα, αλλά και διατομές σιδήρου, ώστε να πάρει το έργο τη μορφή που έχουμε σχεδιάσει. Επιπλέον, εκτός της στατικής επάρκειας, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι μία ακόμη από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες: Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που λειτουργούν το κτήριο και προσδίδουν πολλά από τα ενεργά χαρακτηριστικά του. Μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης – κλιματισμού, πυρασφάλειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτοτεχνίας, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης είναι μερικές από τις μελέτες που εκπονούν οι ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι. Εκτός όμως από τις μελέτες αυτές, οι μηχανικοί του είδους εκπονούν μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας από τις παραγωγικές διαδικασίες, μέχρι και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε μία βιομηχανία, οι μηχανικοί μας διασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και την πρόληψη, μέσω της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Περιβαλλοντικές Μελέτες:  Το περιβάλλον χρήζει σεβασμού και προστασίας, καθώς δεν αποτελεί πηγή ζωής μόνο για την ανθρωπότητα. Δεν νοείται ανάπτυξη με περιβαλλοντική καταπόνηση και μόλυνση. Σήμερα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και εν γένει, στη νοοτροπία αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η κάθε δραστηριότητα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι μηχανικοί μας έχουν τη γνώση και την εμπειρία να τις μελετήσουν και να καταγράψουν τρόπους αντιμετώπισης.

Γεωλογικές Μελέτες: Η διαστρωμάτωση του εδάφους παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη θεμελίωση ενός κτηρίου, αλλά και κατά τη διάτρηση – εξόρυξη γεωτρήσεων. Σε αυτές και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε ανάλυση του εδάφους και μελέτη, ώστε να προσδιοριστεί η τεχνική πλευρά του έργου. Επιπλέον, οι γεωλογικές μελέτες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη υποδομών περιοχών.

Μοντελοποίηση παραγωγής

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον με τον έντονο ανταγωνισμό και τις διαρκώς εντεινόμενες πιέσεις για περιορισμό των χρόνων και του κόστους παραγωγής, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και των παραγωγικών δυνατοτήτων, είναι από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών.

Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering αναλαμβάνει την προσομοίωση γραμμών παραγωγής βιομηχανιών με σκοπό τη μέγιστη αποδοτικότητα τους, την κατάλληλη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και καθιστώντας τες έτσι ισχυρές στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αρχικά καταγράφεται η λειτουργία της γραμμής παραγωγής και συγκεκριμένα τα στάδια, οι χρονικές διάρκειες, οι μηχανές, οι ροές πρώτων υλών και προϊόντων καθώς και η διαδικασία συσκευασίας. Στη συνέχεια γίνεται μοντελοποίηση της γραμμής παραγωγής και μέσω προσομοίωσης μελετώνται εναλλακτικά σενάρια παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς (φυσικούς, τεχνολογικούς και χρηματικούς) που συναντώνται καθημερινά στις γραμμές παραγωγής, προσεγγίζεται ο τρόπος λειτουργίας της σαν ένας συνδυασμός πολλών παραμέτρων που λαμβάνουν τιμές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, επιχειρείται πρόβλεψη του όγκου παραγωγής για κάθε κατηγορία προϊόντος βασιζόμενη σε όγκους παραγωγής προηγουμένων ετών χρησιμοποιώντας κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα. Γίνεται χρήση διαφορετικών μοντέλων και με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν καθώς και εκτιμήσεις στελεχών της βιομηχανίας, επιλέγεται το πλέον κατάλληλο το οποίο παράγει τα πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα αυτά προτείνεται το αποδοτικότερο πλάνο παραγωγής.

Άδειες Λειτουργίας και Εγκαταστάσεις

Η έκδοση αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, αφορά σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνεργεία και εργαστήρια). Η χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης είναι η πρώτη ενέργεια και σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωσή της, ακολουθεί η δεύτερη ενέργεια, η χορήγηση της άδειας λειτουργίας για τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

Για την επίτευξη αυτών των αδειών έχουν:

  • σχεδιαστεί τα πλάνα των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών
  • εκπονηθεί οι μηχανολογικές μελέτες σχεδιασμού των επιχειρήσεων
  • εκπονηθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες
  • εκπονηθεί οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας
  • εκπονηθεί οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου
  • οριστεί οι υπεύθυνοι επιβλέποντες μηχανικοί λειτουργίας
Τεχνικος Ασφαλείας

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης. Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια.