Αδειοδοτήσεις
Πολεοδομίας (ΥΔΟΜ)
Διεύθυνσης συγκοινωνιών
Διεύθυνσης ανάπτυξης

Η απόκτηση των απαραίτητων αδειών αποτελεί κρίσιμο βήμα για την εκκίνηση και επιτυχή εξέλιξη οποιασδήποτε μηχανικής έργου. Ανεξάρτητα από την κλίμακα ή τον τομέα του έργου, οι υπηρεσίες αδειοδότησης  εξασφαλίζουν ότι κάθε έργο συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις, διευκολύνοντας στην ομαλή και αδιάκοπη πρόοδο των εργασιών.

Από την κατάθεση αιτήσεων και τη διαχείριση της διαδικασίας ελέγχου μέχρι την τελική έγκριση, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα της διαδικασίας αδειοδότησης. Η βαθιά γνώση των κανονιστικών πλαισίων, είναι βασικός παράγοντες στην παροχή αξιόπιστων λύσεων που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική και την επιτυχία των έργων.

Βιομηχανικών Πάρκων

Η ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας. Η διαδικασία αδειοδότησης των βιομηχανικών πάρκων είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και της κοινότητας. Η αδειοδότηση βιομηχανικών πάρκων καλύπτει τα εξής κρίσιμα στάδια:

Αρχική αξιολόγηση του έργου για τον προσδιορισμό των βασικών απαιτήσεων και την ολοκληρωμένη κατανόηση των κανονιστικών πλαισίων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση του τοποθεσιακού πλάνου, των περιβαλλοντικών επιδράσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας.

Αναλυτική επεξεργασία των σχεδίων και των μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση, όπως τεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες αντίκτυπου και σχέδια ασφαλείας.

Οργάνωση και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στις αρμόδιες κανονιστικές αρχές, παρακολούθηση της διαδικασίας και διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης και έγκρισης.

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων ή αποριών και διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών προδιαγραφών.

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Η αδειοδότηση βιομηχανικών πάρκων απαιτεί μια συνεκτική και πολυδιάστατη προσέγγιση που εξασφαλίζει την αποδοτική συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις. Μέσα από την εμπεριστατωμένη διαχείριση και τη συστηματική προσέγγιση, η υπηρεσία αυτή παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση των βιομηχανικών πάρκων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής.

Διευθύνσεων Υγείας

Η διαδικασία αδειοδότησης Διευθύνσεων Υγείας είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αφορά την επικύρωση των υγειονομικών μονάδων, περιλαμβανομένων των νοσοκομείων, των κλινικών, των διαγνωστικών κέντρων και άλλων μονάδων υγείας, ώστε να συμμορφώνονται με τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η υπηρεσία αδειοδότησης καλύπτει τα ακόλουθα βασικά στάδια:

Προκαταρκτική ανάλυση της υγειονομικής μονάδας για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο υποδομής, εξοπλισμού, προσωπικού και διαδικασιών, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.

Οργάνωση και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και μελετών που απαιτούνται για την αίτηση αδειοδότησης, περιλαμβανομένων πρωτοκόλλων ασφαλείας και ποιότητας.

Επίσημη υποβολή της αίτησης αδειοδότησης στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ορθή εξέταση

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση τυχόν ερωτημάτων ή ενστάσεων από τις κανονιστικές αρχές, εξασφαλίζοντας την ομαλή πρόοδο της αίτησης.

Τακτική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της αίτησης και η παρακολούθηση οποιασδήποτε εξέλιξης, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ανταπόκριση σε απαιτήσεις ή αλλαγές.

Ενδεχόμενη διαχείριση και υλοποίηση επιπρόσθετων απαιτήσεων ή τροποποιήσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης για την πλήρη συμμόρφωση με τα καθορισμένα πρότυπα.

Η υπηρεσία αδειοδότησης Διευθύνσεων Υγείας είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προωθώντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Μέσω ενός στοχευμένου και οργανωμένου πλαισίου, οι Διευθύνσεις Υγείας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ευημερία.

Παρεκκλίσεις

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων, οι παρεκκλίσεις αποτελούν μια κρίσιμη διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή των έργων σε ειδικές συνθήκες ή περιορισμούς, χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλεια, η λειτουργικότητα ή η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ακριβή ανάλυση, τον προσεκτικό σχεδιασμό και τη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κανονιστικές αρχές για την επίτευξη της έγκρισης. Ακολουθούν τα βασικά στάδια και οι προσεγγίσεις που συνθέτουν την υπηρεσία παρεκκλίσεων:

Κάθε αίτημα παρέκκλισης ξεκινά με μια λεπτομερή εξέταση του έργου, αναγνωρίζοντας τους συγκεκριμένους περιορισμούς που απαιτούν παρέκκλιση από τις κανονιστικές απαιτήσεις

Εκπόνηση ενός εξαντλητικού φακέλου που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές αναλύσεις, σχέδια και άλλα απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογώντας αναλυτικά την ανάγκη για παρέκκλιση.

Ενεργή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση της αίτησης, προσκομίζοντας επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις εφόσον απαιτηθούν.

Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων με βάση τις αποφάσεις των κανονιστικών αρχών, διασφαλίζοντας την τήρηση των όρων παρέκκλισης κατά την υλοποίηση του έργου.

Η υπηρεσία  είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προωθώντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία . Μέσω ενός στοχευμένου και οργανωμένου πλαισίου, ο διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ευημερία.

Σχετικά

Έργα

Σχετική

Ομάδα

Γιώτα Κούτρα

Υπεύθυνη προγραμματισμού– Τμήμα αδειών

g.koutra@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Νέλλη Κλειτσιώτου

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός–
Τμήμα αδειών

n.kleitsiotou@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Στέλλα Κουτάλη

AutoCad designer –
Τμήμα αδειών βιομηχανίας

s.koutali@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Η εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης αποτελεί το θεμέλιο για την αναπτυξιακή μιας επιχείρησης. Ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της επιχείρησής, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΙΩΝΙΚΗ Finance αποτελούν σημαντικά εργαλεία τα οποία θα διευκολύνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω διαφόρων πηγών.

Από την κατάθεση αιτήσεων και τη διαχείριση της διαδικασίας ελέγχου μέχρι την τελική έγκριση, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα της διαδικασίας αδειοδότησης. Η βαθιά γνώση των κανονιστικών πλαισίων, είναι βασικός παράγοντες στην παροχή αξιόπιστων λύσεων που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική και την επιτυχία των έργων.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τον Ιούνιο του 2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+.
Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τις Δράσεις που ανακοινώνονται να ωφεληθούν χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικό τμήμα του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

1.
Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ)
2
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ)
3
Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)
4
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τις Δράσεις που ανακοινώνονται να ωφεληθούν χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικό τμήμα του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ενδεικτικές Δράσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
Ενίσχυση της νέας/ νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)
Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση δομών/ μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας

Η ΙΩΝΙΚΗ Finance κατά την προηγούμενη προγραμματιστική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) υπέβαλε και διαχειρίστηκε επιχειρηματικά σχέδια σε διάφορες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30.000.000€ και δημόσια δαπάνη μεγαλύτερη των 15.000.000€. Υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια πελατών της εταιρείας στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, της βιομηχανίες των κατασκευών αλλά και της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συνολική ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων

Αναπτυξιακός νόμος

Ο Αναπτυξιακός νόμος και τα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία περιλαβαίνει αποτελούν διαχρονικά είναι από τα βασικότερα μέσα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα «Ισχυρή Ανάπτυξη» ο οποίος ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2022, θεσπίζονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης των επενδύσεων μέσω ενός πλαισίου όπου εξειδικεύονται τα καθεστώτα ενίσχυσης των επενδύσεων τα οποία με τις αντίστοιχες προκηρύξεις θα ενεργοποιούνται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε επιμέρους επιλέξιμους κλάδους της οικονομίας. Με τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενταχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο στόχος είναι να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου αφορά στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μιας ολοκληρωμένης επένδυσης, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

Το ΦΕΚ που αφορά τον νέο Αναπτυξιακό νόμο (4887/2022) δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουάριου 2022. Αποτελεί ουσιαστικά την οδηγό δίνοντας γενικές διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους, τους τομείς της οικονομίας που ενισχύονται, τα είδη ενίσχυσης όπως και τα ποσοστά σε κάθε περιφέρεια και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προκηρύξεις των εκάστοτε καθεστώτων ενίσχυσης που ακολουθούν.

Καθεστώτα ενίσχυσης

Τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 είναι τα εξής:

Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Πράσινη μετάβαση-Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα
Επιχειρηματική εξωστρέφεια
Νέο επιχειρείν
Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
Μεγάλες επενδύσεις
Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Η ΙΩΝΙΚΗ Finance διαθέτει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη φακέλων υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου αλλά και ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 95%. Επιπλέον τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας παρέχουν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου.

Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει μια πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων σε διάφορους τομείς και σκοπούς. Κύριοι αποδέκτες αυτών των ενισχύσεων είναι επί το πλείστων μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι συχνά συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Κάθε περίοδος προγραμματισμού και χρηματοδότησης καθορίζεται από τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της ΕΕ.

Ορισμένα από τα κυριότερα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ περιλαμβάνουν:

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

Στοχεύει στη βελτίωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Υποστηρίζει την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε πολλούς τομείς.

Υποστηρίζει τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και σύνταξη προτάσεων ένταξης.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχεδίου. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση και τον υπολογισμό διάφορων χρηματοοικονομικών δεικτών που βοηθούν στην κατανόηση της οικονομικής ευημερίας και απόδοσης μιας επιχείρησης. Μερικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι:

Οι μικτές πωλήσεις μείον το κόστος των πωλήσεων. Αναδεικνύει την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Η αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, εκτιμημένη με την τρέχουσα αξία, αφαιρώντας το κόστος των επενδύσεων.

Το ποσοστό ρευστότητας που καθιστά το NPV ίσο με μηδέν. Μετρά την απόδοση μιας επένδυσης.

Το χρέος χωρισμένο με το κεφάλαιο. Μια υψηλή σχέση μπορεί να υποδεικνύει υψηλότερο χρηματοοικονομικό ρίσκο.

Η διαφορά μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να καλύψει τις καθημερινές λειτουργικές της ανάγκες.

Το ποσοστό του καθαρού κέρδους σε σχέση με τα συνολικά έσοδα. Αποτελεί μέτρο της κερδοφορίας.

Το ποσοστό του κεφαλαίου σε σχέση με τα συνολικά έσοδα. Αναδεικνύει την αποδοτικότητα της επιχείρησης στη δημιουργία κερδών.

Με τη χρήση των παραπάνω δεικτών τα στελέχη της ΙΩΝΙΚΗ Finance είναι σε θέση να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα μιας επιχείρησης ή μιας επένδυσης βοηθώντας έτσι στη λήψη αποφάσεών.Επιπλέον με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων η ΙΩΝΙΚΗ Finance προτείνει λύσης σχετικά με την αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων.

Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας

Η μελέτη βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στα οικονομικά κριτήρια της επένδυσης και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων. Συνήθως, συνοδεύει το επιχειρηματικό πλάνο και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Ανάλυση των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, του εξοπλισμού, των τεχνολογικών αναγκών, και άλλων σχετικών δαπανών.

Προβλέψεις σχετικά με τα εκτιμώμενα έσοδα από την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση στην αγορά, την τιμολόγηση και άλλους παράγοντες.

Εκτίμηση των καθημερινών εξόδων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των υπηρεσιών, των προμηθειών και άλλων λειτουργικών δαπανών.

Υπολογισμός των προβλεπόμενων κερδών και της απόδοσης της επένδυσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον υπολογισμό δεικτών όπως το ROI (Return on Investment), το NPV (Net Present Value) και το IRR (Internal Rate of Return).

Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του σχεδίου.

Εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επιστροφή των επενδύσεων και την έναρξη της κερδοφορίας.

Η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου, βοηθώντας τους επενδυτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσουν.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance συντάσσουμε μελέτες βιωσιμότητας για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό την ορθή του αξιολόγηση και ως βοήθεια στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την επένδυση.      

Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι η αξιολόγηση μιας πρότασης για να καθοριστούν οι δυσκολίες ενός έργου και να διερευνηθεί αν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Παράγοντες εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, όταν αξιολογούμε μία επενδυτική πρόταση, λαμβάνουμε υπόψη τον τεχνικό σχεδιασμό, το κόστος υλοποίησης του έργού, τα αναμενόμενα οφέλη, τις κοινωνικές & περιβαλλοντικές συνέπειες, την αναγκαιότητα του σχεδίου, τα θεσμικά ζητήματα και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα.

Στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας

Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος
Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
Ανάλυση Κόστους & Οφέλους (Cost – Benefit Analysis)
Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης
Αποτελέσματα για τη λήψη ορθής απόφασης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, αξιολογούμε επιστημονικά τα επιχειρηματικά σας σχέδια, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε παράμετρο και σας καθοδηγούμε στη λήψη της σωστής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης σας. Εναλλακτικά, σας παρουσιάζουμε τις διάφορες τροποποιητικές λύσεις που απορρέουν, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε.

Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξεταστεί ένας οργανισμός και το περιβάλλον του. Η λέξη SWOT αναφέρεται στις δυνάμεις (Strengths), στις αδυναμίες (Weaknesses), στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats).

Παράγοντες ανάλυσης SWOT

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance οι αναλύσεις SWOT γίνονται σε συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Εντοπίζουμε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε κάθε κατηγορία της ανάλυσης και τους αξιολογούμε. Στη συνέχεια, υποδεικνύουμε τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν τα στελέχη της επιχείρησης κατά το σχεδιασμό των στρατηγικών ενεργειών.

Στοιχεία ανάλυσης SWOT

Η ανάλυση SWOT αφορά στην επιχείρηση και το γενικότερο περιβάλλον της και μελετά εσωτερικούς παράγοντες:

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της επιχείρησης που διαμορφώνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της επιχείρησης που την καθιστούν ευάλωτη έναντι του ανταγωνισμού

και εξωτερικούς παράγοντες:

Τα θετικά σημεία στο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά

Τα αρνητικά στοιχεία στο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να φέρουν την επιχείρηση σε μειονεκτική θέση στην αγορά

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, χρησιμοποιούμε τη SWOT ανάλυση για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε το επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιήστε, με τρόπο σαφή και οργανωμένο. Θέλουμε να σας καθοδηγήσουμε στη λήψη σωστών αποφάσεων, ώστε να αντεπεξέλθετε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πλάνα επενδύσεων

Τα Πλάνα επενδύσεων αποτελούν ουσιαστικά εκθέσεις που συντάσσονται από επιχειρήσεις ή οικονομολόγους με σκοπό τον σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας επένδυσης. Συνήθως ακολουθούνε της σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αυτές οι μελέτες συνήθως περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες, τους πόρους και το χρονοδιάγραμμα των προγραμματιζόμενων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, τα Πλάνα Επενδύσεων συνήθως περιλαμβάνουν:

  1. Καθορισμός των στόχων που η επένδυση αποσκοπεί να επιτύχει. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να αφορούν την ανάπτυξη, την καινοτομία, τη βελτίωση της απόδοσης και άλλα.
  1. : Καθορισμός των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και τρόποι χρηματοδότησης, όπως δάνεια, επιδοτήσεις, ή άλλες πηγές χρηματοδότησης.
  1. Καθορισμός του χρόνου που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης. Περιλαμβάνει συνήθως στάδια εκτέλεσης και προθεσμίες.

Καθορισμός των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επιτυχίας της επένδυσης. Αυτά μπορεί να είναι οικονομικά κριτήρια, όπως η απόδοση επενδύσεων (ROI), αλλά και παράγοντες όπως η καινοτομία και η βιωσιμότητα.

Προβληματισμός σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τρόπους διαχείρισής τους κατά το στάδιο της υλοποίησης.

Εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επιστροφή των επενδύσεων και την έναρξη της κερδοφορίας.

Τα Πλάνα Επενδύσεων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική και συστηματική διαχείριση των πόρων και την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης σε σχέση με τις επενδύσεις της.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance προετοιμάζουμε πλάνα επενδύσεων ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά τη διαχείριση ενός έργου.

   

Επιχειρηματικό Πλάνο (Business plan)

Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι η επίσημη έκφραση των επιχειρηματικών στόχων μίας επιχείρησης, της αιτιολόγησης τους και των ενεργειών για την επίτευξη τους. Περιλαμβάνει γενικότερες πληροφορίες για την επιχείρηση ή την ομάδα που αναλαμβάνει την επίτευξη των στόχων αυτών και για τις αλλαγές μεγάλης κλίμακας, όταν αυτές συμβαίνουν.

Παράγοντες σχεδίασης επιχειρηματικού πλάνου

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance σχεδιάζουμε τις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μετά από ανάλυση της αποστολής της και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και τις προγραμματίζουμε χρονικά ώστε να έχουν τη μέγιστα αποτελέσματα.

Στοιχεία

Τα βασικότερα στοιχεία που αποτελούν ένα business plan είναι τα εξής:

Περιγραφή της επιχείρησης (σκοπός, όραμα, εγκαταστάσεις, πόροι)
Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Ανάλυση του κλάδου
Ανάλυση του ανταγωνισμού
Ανάλυση της αγοράς
Στόχοι στρατηγικού σχεδιασμού
Πλάνο marketing
Πλάνο λειτουργιών
Χρηματοοικονομικό πλάνο

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, περιγράφουμε και προσδιορίζουμε χρονικά τον καλύτερο συνδυασμό ενεργειών για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Σχεδιάζουμε τις ενέργειες marketing για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση τα προϊόντα σας. Σχεδιάζουμε τις λειτουργίες σας ώστε να είναι πιο αποδοτικές. Κάνουμε προτάσεις για καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της επιχείρησης σας.

Σχετική

Ενημέρωση

Σχετική

Ομάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευθυμία
Σταγώνη

Οικονομολόγος Υπεύθυνη λογιστηρίου

e.stagoni@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Σταύρος
Νίκας

Οικονομολόγος
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Αθανασία Κανδυλίδου

Λογίστρια
Υπεύθυνη λογιστηρίου

a.kandilidu@ioniki.net

+30 2541 20 00 28

Η στρατηγική υποστήριξη από ειδικούς μηχανικούς και οικονομολόγους αποτελεί τον κορυφαίο παράγοντα που καθοδηγεί ένα έργο προς την επιτυχία. Η εξειδίκευση στην παροχή αυτών των υπηρεσιών προσφέρει μια σειρά από λύσεις που αγκαλιάζουν κάθε στάδιο της εκτέλεσης ενός έργου, από την προετοιμασία μέχρι την πλήρη υλοποίηση και παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών χρονοπρογραμματισμού για την άρτια οργάνωση και παρακολούθηση κάθε έργου, ενώ αναλαμβάνονται η λεπτομερή κοστολόγηση και η κρίσιμη σύνταξη προϋπολογισμών που υποστηρίζουν την οικονομική στρατηγική. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας την αποδοτική διαχείριση του κάθε έργου από την αρχή μέχρι και την πλήρη υλοποίηση.

 

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Στο χρονοδιάγραμμα έργου υπολογίζεται η ακριβής εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του, με αποτέλεσμα να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.

Παράγοντες χρονοδιαγράμματος έργου

Οι παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για ένα χρονοδιάγραμμα, είναι:

Οι απαιτούμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του έργου
Το μέγεθος του έργου
Οι περιορισμοί για την παραγωγή και υλοποίηση του έργου
Η συμπεριφορά αγοράς (ανεπάρκεια κάλυψης προϊόντων)
Η κατανομή διαθέσιμων πόρων
Στοιχεία χρονοδιαγράμματος έργου

Η αδειοδότηση βιομηχανικών πάρκων απαιτεί μια συνεκτική και πολυδιάστατη προσέγγιση που εξασφαλίζει την αποδοτική συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις. Μέσα από την εμπεριστατωμένη διαχείριση και τη συστηματική προσέγγιση, η υπηρεσία αυτή παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση των βιομηχανικών πάρκων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής.

Στο χρονοδιάγραμμα έργου περιλαμβάνονται οι φάσεις έργου, η χρονική κατανομή εργασιών και πόρων, η αλληλουχία εργασιών και η το διάγραμμα ροής εργασιών.

 

Κοστολόγηση έργου

Στη βάση κάθε επιτυχημένου έργου βρίσκεται η λεπτομερής και ακριβής κοστολόγηση. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την τελική υλοποίηση, καθώς εξασφαλίζει ότι κάθε πτυχή του έργου αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη προσοχή προς το οικονομικό σκέλος. Τα στάδια υλοποίησης της κοστολόγησης ενός έργου διαρθρώνονται ως εξής:

Ανάλυση Αγοράς: Ενδελεχής έρευνα για τον καθορισμό των τρεχουσών τιμών υλικών και εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι η κοστολόγηση βασίζεται σε πραγματικές και ενημερωμένες αγοραστικές τάσεις.

Εκτίμηση Πρώτων Υλών και Εργασίας: Συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με το κόστος των υλικών και τον υπολογισμό της αναγκαίας εργατικής δύναμης, επιτρέποντας μια διαφανή εικόνα των βασικών εξόδων του έργου.

Προηγμένα Εργαλεία Κοστολόγησης: Χρήση τεχνολογικών εργαλείων και λογισμικών για την ανάλυση και τον προσδιορισμό του κόστους λειτουργίας και τυχόν πρόσθετων εξόδων, παρέχοντας μια ακριβή εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Η ορθή κοστολόγηση αποτελεί το θεμέλιο για την υλοποίηση αξιόπιστων και επιτυχημένων έργων. Με συνεχείς αναλύσεις και ενημερώσεις διαμορφώνεται μία διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα του έργου, ώστε να υλοποιηθεί ανεμπόδιστα

Σύνταξη προϋπολογισμού

Η σύνταξη προϋπολογισμού για ένα έργο αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες διαδικασίες που εγγυώνται την οικονομική διαφάνεια και την επιτυχία του. Είναι η διαδικασία που μετατρέπει την οικονομική θεωρία σε πρακτική εφαρμογή και εξασφαλίζει ότι κάθε επένδυση στοχεύει με ακρίβεια στην υλοποίηση του έργου. Ένας δομημένος και συντονισμένος τρόπος σύνταξης προϋπολογισμών περιλαμβάνει:

Προσδιορισμός κόστους υλικών, εργασίας, εξοπλισμού και άλλων εισροών με ακρίβεια και με βάση λεπτομερείς αναλύσεις και τρέχουσες τιμές αγοράς.

Αξιοποίηση πρόσφατων αγοραστικών τάσεων για την ενσωμάτωση πιθανών μεταβολών στο κόστος που μπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου.

Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν το κόστος, ενσωματώνοντάς τους στην συνολική οικονομική εικόνα του προϋπολογισμού.

Διασφάλιση ενημέρωσης και αναθεώρησης προϋπολογισμού, σύμφωνα με τυχόν αλλαγές στο έργο ή στις συνθήκες της αγοράς.