Τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, πάνω στην οποία αποτυπώνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια τα εξής:


1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και το μέγεθος της έκτασης

2. Τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μετρούμενου χώρου

3. Οι συντεταγμένες της ιδιοκτησίας, είτε σε ανεξάρτητο (σε αυθαίρετα ορισμένο σύστημα), είτε σε εξαρτημένο ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987)

Τα τοπογραφικά διαγράμματα έχουν εφαρμογές κυρίως σε μελέτες οδοποιίας και συγκοινωνιακά έργα, μελέτες κτιριακών έργων, στα συστήματα GIS (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) και σε μελέτες υδραυλικών έργων (ύδρευση, αποχέτευση, λιμενικά έργα, φράγματα, κ.λπ.).

Παράγοντες σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

α) Η χρήση του τοπογραφικού διαγράμματος

β) Η περιοχή μελέτης της ιδιοκτησίας

γ) Οι απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζεται η μελέτη

Στοιχεία τοπογραφικού διαγράμματος

Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζονται:

– Πλήρης αποτύπωση της υπό μέτρησης περιοχής αλλά και των όμορων οικοπέδων της ευρύτερης περιοχής και ορισμός ορίων

– Πίνακας συντεταγμένων και διαστάσεων της ιδιοκτησίας

– Εφαρμογές της πολεοδομικής νομοθεσίας και σε ορισμένες περιπτώσεις της νομικής επιστήμης

– Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα, όπως και φύλλα χάρτη περιοχής

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα ανάλογα διατάγματα και τον ορισμό του συμβολαίου, τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου.