Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.).


Παράγοντες Μελέτης Αστικής Ανάπλασης και Βελτίωσης Υποδομών Περιοχών

Βασικά στοιχεία στις Μελέτες που λαμβάνονται υπόψη είνα το μέγεθος της περιοχής, η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, το είδος χρήσης της περιοχής και οι περιβαλλοντικοί όροι και νομοθεσία.

Στοιχεία Μελέτης Αστικής Ανάπλασης και Βελτίωσης Υποδομών Περιοχών

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μελέτες είναι τα εξής:

– Σχέδια ανάπλασης- βελτίωσης υποδομών (κατασκευαστικά, διαμόρφωση χώρου κ.λπ.)

– Προϋπολογισμός έργου

– Σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης

– Μελέτη ανάπλασης περιοχής (πράσινη ανάπτυξη)

– Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και βελτίωσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμού και βελτίωσης της περιοχής για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των χρηστών της και τη λειτουργικότητα του αποτελέσματος.