Στη μελέτη ύδρευσης υπολογίζονται οι ανάγκες σε νερό χρήσης, άρδευσης, ειδικής χρήσης (πλυντήρια, βαφεία κ.λπ.) και προδιαγράφεται ολόκληρη η υδραυλική μελέτη δικτύωσης, όπως και τα είδη υγιεινής.

Παράγοντες Μελέτης Ύδρευσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε Μελέτη Ύδρευσης, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον δίκτυο και παροχές από τις οποίες θα λαμβάνει το δίκτυο, το είδος και μέγεθος εγκατάστασης (δεξαμενή κ.λπ.), τη μορφολογία εδάφους (πιέσεις λόγω υψομέτρου κ.λπ.), τη μέση ταχύτητα, τις απώλειες πίεσης – συντελεστές τριβής και τα είδη χρήσεων νερού.

Στοιχεία Μελέτης Ύδρευσης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη ύδρευσης είναι τα εξής :

– Υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο

– Μελέτη τύπου σωληνώσεων

– Κατασκευαστικά σχέδια του τμήματος του δικτύου (μήκος κ.λπ.)

– Είδος και παροχή υποδοχέα

– Υπολογισμός της ολικής απαιτούμενης πίεσης εισροής- εκροής

– Τεχνική μελέτη υπολογισμού υλικών

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτες ύδρευσης με γνώμονα τη βέλτιστη λύση στον οικονομικό και τεχνικό τομέα, με άριστη ποιότητα υλικών και σας προτείνουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την εγκατάστασή του δικτύου.