Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Οι μελέτες αυτές απαιτούνται στις περιπτώσεις προσθηκών γερανών, ρυμουλκούμενων, διαξονικού – τριαξονικού φορτηγού κ.λπ και προσθήκης καρότσας – ανατρεπόμενου.

Παράγοντες Μελέτης Φόρτισης Αξόνων Οχημάτων και Ευστάθειας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη:

– Τις διαστάσεις του οχήματος (επιφάνεια, αποστάσεις αξόνων κ.λπ.)

– Το βάρος του οχήματος (μεικτό κ.λπ.)

– Την ικανότητα φόρτισης όλων των αξόνων

– Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτισης

– Την πλήρη έκταση του βραχίονα

Στοιχεία Μελέτης Φόρτισης Αξόνων Οχημάτων και Ευστάθειας

Στην εκπόνηση της μελέτης περιέχονται:

– Οι υπολογισμοί των ροπών, οι οποίοι πρέπει να είναι στα αποδεκτά πλαίσια ορίων

– Ο υπολογισμός της ευστάθειας του οχήματος (για παράδειγμα συμπεριφορά γερανού σε περίπτωση ανύψωσης κ.λπ.)

– Ο υπολογισμός των ανοιγμάτων

– Οι τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής του οχήματος

– Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα υπάρχοντα υλικά ή για αυτά που θα χρησιμοποιηθούν

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με την ολοκληρωμένη σχεδίαση και εκπόνηση της μελέτης, διασφαλίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της εφαρμογής της και στην ασφάλεια και στην έκδοση της αδείας με βάση τα πρότυπα που την ορίζουν.