Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων

Η Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων προδιαγράφει τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων μετά την επεξεργασία τους, από τις μονάδες εγκατάστασης στους τόπους αποθήκευσης.

Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού

H Μελέτη Βιολογικού καθαρισμού είναι η μελέτη, η οποία προδιαγράφει τις φάσεις για τη διεργασία, συλλογή, επεξεργασία λυμάτων είτε με φυσικό τρόπο, είτε με τη βοήθεια χημικών προσθέτων.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Είναι η Μελέτη που αφορά στο σχεδιασμό για τη διαχείριση αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση.

Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων

Είναι η Μελέτη που αφορά στο σχεδιασμό για τη διαχείριση αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση