Το 2023 αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια χρονιά η οποία θα δοκιμάσει τις αντοχές της οικονομίας λόγω του ταχέως αυξανόμενου πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ακόμα και έτσι όμως, το 2023 αναμένεται να είναι μια χρονιά ευνοϊκή για επενδύσεις. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σημαντικές δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, που αφορούν τους κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού, αναμένεται να επαναληφθούν. Επιπλέον, ο Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 συνεχίζει να χρηματοδοτεί μεγάλα και μικρά επενδυτικά σχέδια και το ίδιο αναμένεται και για τη νέα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα κάποιες από τις δράσεις οι οποίες αναμένονται το 2023 είναι οι παρακάτω:

  1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από τρεις δράσεις με σκοπό την τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων και την ενσωμάτωση νέων σύγχρονων τεχνολογιών «Βιομηχανία 4.0» στην παραγωγική διαδικασία. Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα.
  2. Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ: Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δύο δράσεις και σκοπός του είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα είναι στη φάση της προδημοσίευσης και η προκήρυξη του αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  1. Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027: Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  2. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων: Ο δεύτερος κύκλος υποβολών για το καθεστώς ενίσχυσης του τουρισμού του Αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.
  3. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ο πρώτος κύκλος υποβολών για το συγκεκριμένο καθεστώς του αναπτυξιακού αναμένεται μέσα στο έτος.
  1. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθεστώτα ενίσχυσης, επενδυτικών σχεδίων του κλάδου της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και αναμένεται η έναρξη, του δεύτερου κύκλου υποβολών.
  2. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Αγροδιατροφή: Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης του συνόλου του πρωτογενή τομέα και το μόνο καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού νόμου στο οποίο εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις. Μέσα στο έτος προβλέπεται η έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολών.

Σίγουρα ο προγραμματισμός όλων των παραπάνω θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις και όπως μας έχει διδάξει η ιστορία κάποια προγράμματα θα μετατεθούν προς το τέλος του έτους. Το σημαντικότερο στοιχείο όμως παραμένει αναλλοίωτο και είναι η ύπαρξη μεγάλης γκάμας εργαλείων χρηματοδότησης με βασικά το νέο ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο, τα οποία στηρίζουν επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών δαπάνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.