Τα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έρχονται να στηρίξουν επενδύσεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτου δραστηριότητας και σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μέσω των νέων αυτών προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τον τεχνολογικό, μηχανολογικό και κτιριακό εκσυγχρονισμό καθώς και την εφαρμογή νέων σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογιών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για χρηματοδότηση επενδύσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η δέσμη δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανάλογα τη δράση είναι οι παρακάτω:

 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Εφαρμογές/Λογισμικά
 • Ιστοσελίδες/E-shop
 • Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής
 • Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων
 • Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής

Το ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 18.000€ έως 1.200.000€ ανάλογα τη δράση και το ποσοστό επιδότησης είναι 50%.

Εταιρική συνάντηση
Άνδρας πληκτρολογεί σε λάπτοπ

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). Η δέσμη δράσεων χωρίζεται στις δύο παρακάτω υποδράσεις:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Το ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000€ έως 1.000.000€ ανάλογα τη δράση και το ποσοστό επιδότησης είναι 40%, με δυνατότητα να φτάσει το 50% για επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως φιλικές προς το περιβάλλον (Green).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ή τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ»; Αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού και ένας εξειδικευμένος Οικονομολόγος της εταιρείας μας θα σας καλέσει για να λύσει όλες τις απορίες σας και να σας οδηγήσει στις αποδοτικότερες αποφάσεις.