Με τις στατικές μελέτες εκπονούνται οι υπολογισμοί και η σύνταξη των σχεδίων του κτηρίου, πινάκων υλικών, προδιαγραφές υλικών κ.λπ., που απαιτούνται για τη στατική επάρκεια ενός κτίσματος.

Παράγοντες Στατικής Μελέτης

Κατά την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης λαμβάνονται υπόψη:

– Κανονισμοί και Νομοθετικά πλαίσια (Ευρωκώδικες, ΕΑΚ & ΕΚΟΣ 2000, Ελληνικός κανονισμός φορτίων, ΚΑΝ. ΕΠΕ. κ.λπ.)

– Απαιτούμενο άνοιγμα φορέα

– Είδος φορέα (μεταλλικός, συμβατικό, σύμμικτος)

– Σεισμικότητα περιοχής

– Λειτουργικότητα κτιρίου

– Διαστάσεις – γεωμετρία  του υπό κατασκευή χώρου

– Είδος εδάφους θεμελίωσης

Στοιχεία Στατικής Μελέτης

Στη Στατική Μελέτη περιέχονται το τεύχος στατικών υπολογισμών, η τεχνική έκθεση με τις προδιαγραφές των υλικών, τα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια λεπτομερειών, παραδοχές σε σχέση με τα φορτία, το έδαφος και τις χαρακτηριστικές τάσεις των υλικών και η διάταξη και οι υπολογισμοί, που δείχνουν το σύστημα του φορέα και τα φορτία.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη στατικών μελετών κτηρίων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων με βασικό εργαλείο τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση για την αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου σε σχέση με τη νομοθεσία, την αντισεισμική προστασία και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις, αναλόγως τη χρήση του χώρου.