Η βιομηχανία και η βιοτεχνία μπορούν να εγκατασταθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι ονομάζονται βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά – βιοτεχνικά πάρκα και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Η άδειά τους χωρίζεται σε τρία στάδια:

1. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση

2. Την άδεια εγκατάστασης. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο χρονικό διάστημα που της ορίζει η άδεια εγκατάστασης.

3. Την άδεια λειτουργίας, στην οποία γίνεται έλεγχος της πλήρως εγκατεστημένης μονάδας και μετά από τη βεβαίωση καταλληλότας από τη Διεύθυνση Υγείας ή τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα), γίνεται η έκδοση της.

Συντελεστές έκδοσης Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών

Στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών – βιοτεχνών, η σύνταξη του φακέλου περιέχει πλήρως εκπονημένες τις παρακάτω μελέτες:

– Τοπογραφικό διάγραμμα-μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης

– Αρχιτεκτονικές μελέτες

– Περιβαλλοντική μελέτη

– Ηλεκτρολογική – μηχανολογική μελέτη

– Μελέτη πυρασφάλειας

Οι προαναφερόμενες μελέτες, αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να τροποποιηθούν.

Όλοι οι μηχανικοί των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να συνεργαστούν συντονισμένα για τον βέλτιστο σχεδιασμό και μελέτη του κτηρίου.

Διαδικασίες έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών – βιοτεχνιών

Αρχικά, γίνεται η εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, στην οποία γίνεται η έγκριση των όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναλόγως με την κατηγορία (έγκριση Διεύθυνση Υγείας, Πολεοδομίας (Διεύθυνσης Δόμησης) κ.λπ.).

Στη συνέχεια, γίνεται η τοπογραφική μελέτη στην οποία θα απεικονίζεται η χωροθέτηση της επιχείρησης και ορίζονται οι όροι δόμησης-κάλυψης της περιοχής. Κατόπιν, ο αρχιτέκτονας με τον πολιτικό μηχανικό προβαίνουν στον αρχιτεκτονικό και στατικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με τη χρήση – λειτουργικότητα του κτηρίου και τις προτιμήσεις – απαιτήσεις του χρήστη.

Εφόσον γίνει η σχεδίαση των εγκαταστάσεων, ο ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος μηχανικός συντάσσει τις υπόλοιπες μελέτες για την καταλληλότητα του κτηρίου (μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων – μηχανημάτων, μελέτη πυρασφάλειας, μελέτη επικινδυνότητας κλπ.)

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, ο μηχανικός διεκπεραίωσης, αναλαμβάνει να συντονίσει τους κατά ειδικότητα υπόλοιπους μηχανικούς και την επίβλεψη της απρόσκοπτης πορείας του φακέλου μέχρι και την ολοκλήρωση του.