Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων και συνεταιρισμών επιδοτεί το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ για την περίοδο 2022-2025. Η γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του υποέργου είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Στόχοι του υποέργου είναι:

1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας

2. Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

3. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

4. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

5. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ. Η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ όπως:

1. Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

2. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης 1 πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι τριετής.

4. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, τα οποία ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δικαιούχοι, δεν μπορούν να κριθούν πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3. Πράσινη μετάβαση

4. Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

5. Βιωσιμότητα της επένδυσης

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν το υποέργο είναι οι ακόλουθες:

1. Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είναι επιλέξιμη εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις.

6. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

7. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

8. Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση.

9. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα &branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.

10. Άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,

Επιπρόσθετα επιδοτούνται δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων όπως:

1. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

2. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

3. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ.

4. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

5. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Κατηγορίες και ποσοστά

Μέγεθος επιχειρήσεων
Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές-Μικρές-Μεσαίες
500.000,00 Ευρώ
7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες
2.000.000,00 Ευρώ
12.500.00,00 Ευρώ

Ενίσχυση ανά περιφέρεια

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο
45%
55%
55%
Κρήτη
40%
50%
55%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
45%
55%
55%
Κεντρική Μακεδονία
45%
55%
55%
Δυτική Μακεδονία
40%
50%
55%
Ήπειρος
45%
55%
55%
Θεσσαλία
45%
55%
55%
Ιόνια Νησιά
40%
50%
55%
Δυτική Ελλάδα
45%
55%
55%
Στερεά Ελλάδα
40%
50%
55%
Πελοπόννησο
40%
50%
55%
Νότιο Αιγαίο
30%
40%
50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι
25%
35%
45%
Δυτικός τομέας Αθηνών
15%
25%
35%

Χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε στις 31/05/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/09/2022. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 01 Ιουνίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.