Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η μελέτη στην οποία γίνεται η εκτίμηση και ο υπολογισμός μέτρων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στην έγκριση και έκδοση των περιβαλλοντικών  όρων και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράγοντες Σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης είναι:

– Το είδος ρύπανσης και αποβλήτων που παράγονται από την υπό μελέτη δραστηριότητα

– Τα παραγόμενα προϊόντα

– Η γεωγραφική έκταση

– Η υφιστάμενη ρύπανση

– Η ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Στοιχεία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιέχονται τα περιβαλλοντικά στοιχεία, οι φάσεις έργου και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η μελέτη επιπτώσεων και η αντιμετώπιση τους και ο υπολογισμός προδιαγραφών και όρων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Environment, με το σχεδιασμό της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουμε βασικό στόχο την πλήρη παρακολούθηση από την εφαρμογή της μελέτης του έργου, τη θέσπιση ενός πλαισίου ορθολογικού σχεδιασμού με τις αρχές πρόληψης της βιώσιμης και οικολογικής λειτουργίας της δραστηριότητας.