Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων είναι η μελέτη που αφορά το σχεδιασμό για τη διαχείριση αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση.

Παράγοντες Σύνταξης Μελέτης Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων

Για την εκπόνηση της Μελέτης Διαχείρισης Αποβλήτων οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι το είδος αποβλήτων, ο πληθυσμός χρηστών, η χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα (π.χ. αστικά, βιομηχανικά, ρεύματα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, ιατρικά κ.α.) και η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων (όπως η υγειονομική ταφή των αποβλήτων (επικινδύνων, μη επικινδύνων, αστικών και αδρανών), ο απορροφητικός βόθρος, η στεγανή δεξαμενή, η σηπτική δεξαμενή κ.λπ.). 

Στοιχεία Μελέτης Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται:

1) Βιοτεχνική Μελέτη (τρόποι επεξεργασίας κ.λπ.)

2) Τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση

3) Περιγραφή φάσεων διαχείρισης συστήματος

4) Υπολογισμός προδιαγραφών διαχείρισης του συστήματος

Στην ΙΩΝΙΚΗ Environment, με τη σύνταξη της Μελέτης Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, έχουμε βασικό στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και οικονομικών κινήτρων προς τη βελτίωση της διαχείρισης και μείωσης των απορριμμάτων.