Νέων κτηρίων

Πρόκειται για μελέτη η οποία αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτηρίου. Βάσει αυτής προκύπτει η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, ενώ για την εκπόνηση της λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, όσο και τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτηρίου.

Υφισταμένων κτηρίων

Στην περίπτωση υφισταμένων κτηρίων, πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε περίπτωση άδειας. 

Παράγοντες μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

Βασικά στοιχεία στη μελέτη που λαμβάνονται υπόψη:

– Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του κτηρίου

– Η χρήση του κτηρίου (κατοικία, γραφεία κ.λπ.)

– Ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των δομικών υλικών

– Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) ανά θερμική ζώνη

– Η απόδοση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που θα εγκατασταθούν

– Δεδομένα και παραδοχές για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

Στοιχεία μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη απόδοσης είναι τα εξής:

– Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός κ.λπ.)

– Προδιαγραφές δομικών στοιχείων και υλικών του κτηρίου (θερμικά χαρακτηριστικά)

– Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών

– Σχεδιασμός των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτηρίου

– Διαχωρισμός θερμικών ζωνών και μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου

– Μελέτη συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, αερισμού, φωτισμού και απόδοση αυτών. 

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων.