Η Κυκλοφορική Σύνδεση είναι η σύνταξη και σχεδίαση μελετών οδοποιίας, μελετών κόμβων και συνδέσεων με ιδιοκτησίες (σπίτια, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λπ.), χαρακτηρισμένα μέρη (τοπία, μουσεία, φορείς κ.λπ.) ή οδικών δικτύων.

Παράγοντες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για μια μελέτη είναι:

1) Το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος αυτής, καθώς και οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα προκαλέσει

2) Διαχείριση προσβάσεων (είδος και αριθμός οχημάτων που εισέρχονται στο έργο)

3) Το πρόσωπο της περιοχής το οποίο ορίζεται από ελάχιστη απόσταση

4) Μέτρα ασφαλείας από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο εθνικό ή επαρχιακό αντίστοιχα ή συγκεκριμένη απόσταση από διασταύρωση με εθνικό δίκτυο

Στοιχεία της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Το περιεχόμενο των μελετών οδοποιίας διέπεται από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και από εγκεκριμένες προδιαγραφές αναγνωρισμένων φορέων όταν αυτό απαιτείται από το πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης (π.χ. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο)

Στη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης αποτυπώνονται:

– Τοπογραφικό Διάγραμμα της περιοχής

– Μελέτη οδών και κόμβων, όπου περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός οδών και γεφυρών, όπου είναι αναγκαίο

– Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης

– Μελέτες Μηχανολογικές και Ηλεκτροφωτισμού κυκλοφοριακής σύνδεσης

Κινητήριος δύναμη στις κυκλοφοριακές συνδέσεις είναι η παραγωγή της απαιτούμενης υποδομής στην οικονομική και τεχνική ανάπτυξη του έργου για την εξασφάλιση της καλύτερης και ευκολότερης εξυπηρέτησης χρήστη και έργου.