Στις προμετρήσεις – επιμετρήσεις γίνεται ο υπολογισμός των εργασιών που θα εκτελεστούν ή που εκτελέστηκαν, με βάση την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων, μέτρηση διαστάσεων και στοιχείων.

Με την προμέτρηση μπορούν να εξαχθούν οι υπολογισμοί για το κόστος του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, ενώ με την επιμέτρηση προσδιορίζονται ακριβώς οι γεωμετρικές διαστάσεις του έργου που εκτελέστηκε.

Παράγοντες προμετρήσεων – επιμετρήσεων

Οι παράγοντες, οι οποίοι ορίζουν την μελέτη του συστήματος είναι η υφιστάμενη κατάσταση, τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεων, όψεων, τομών), τα στατικά σχέδια, τα σχέδια λεπτομερειών, οι προδιαγραφές υλικών και ο προϋπολογισμός τιμών.

Στοιχεία προμετρήσεων – επιμετρήσεων

Στο παραδοτέο τεύχος των προμετρήσεων – επιμετρήσεων περιέχονται τα παρακάτω:

– Είδος έργου

– Μονάδα μέτρησης

– Ποσότητα υλικών

– Τιμή μονάδας

– Κατηγορίες και υποκατηγορίες εργασιών

– Κόστος

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση των μετρήσεων και τον υπολογισμό του κόστους του έργου με μεγάλο βαθμό σύγκλισης.