Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανίας είναι η μελέτη των δυνάμεων της αγοράς για την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων των παραγωγών στην κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή και ο σχεδιασμός της οργάνωσης με βάση τα κριτήρια κόστους και απόδοσης.

Παράγοντες Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας Βιομηχανίας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε Μελέτη Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή και τη χρήση βελτίωσης, το μέγεθος και το είδος της βιομηχανίας, τα τμήματα που περιέχονται στην βιομηχανία, τη διάρθρωση της βιομηχανίας και της αγοράς, τα στοιχεία μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανίας.

Στην εκπόνηση της μελέτης περιέχονται:

– Η χωροταξική οργάνωση των εγκαταστάσεων (διάταξη τμημάτων κ.λπ.)

– Η μελέτη για τη λειτουργία τον τμημάτων μεταξύ τους

– Το οργανόγραμμα για τη λειτουργία και τις προμήθειες

– Η Μελέτη Χωροταξίας της Παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης υλικών (Μελέτη εργασίας και μεθόδων, εξοπλισμός διακίνησης κ.λπ.)

– Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του ελέγχου παραγωγής (προγραμματισμός παραγωγής κ.λπ.)

– Ο Σχεδιασμός Συστήματος Αύξησης Παραγωγικότητας μέσω Μελέτης Χρόνων και Μεθόδων Εργασίας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης της οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανίας, διασφαλίζουμε τον απόλυτο υπολογισμό και την εκτίμηση δειγμάτων, που εξηγούν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων μέσα στις αγορές σε συνδυασμό με το βαθμό αποδοτικότητάς τους. Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από την αρμονία της καινοτομίας, της οργάνωσης, της επικοινωνίας και του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής.