Η μελέτη θερμομόνωσης – ενεργειακής απόδοσης κτηρίων αφορά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακού σχεδιασμού στον κτηριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτηρίων και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών του συστήματος.

Παράγοντες σύνταξης μελετών θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτες θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη:

– Την εξοικονόμηση ενέργειας

– Τις κλιματολογικές συνθήκες

– Τη Νομοθεσία και Ενεργειακούς Κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ)

– Τη βελτίωση της ζωής και την απόδοση στο χώρο

– Την καλαισθησία του χώρου

– Τους περιορισμούς ασφαλείας

– Το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

– Την επιφάνεια και τις στρώσεις του δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα), για το οποίο θα υπολογιστούν οι συντελεστές θερμοπερατότητας

Στοιχεία μελετών θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Μια μελέτη θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων περιλαμβάνει:

1) Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας

2) Τεχνική έκθεση προδιαγραφών (λέβητα – καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων, θερμοσίφωνα, ηλιακού κλπ.)

3) Ενεργειακή Κατάταξη Κτηρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ)

4) Προδιαγραφές θερμομόνωσης

5) Κόστος απωλειών θερμότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, διαθέτουμε πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι συντάσσουν μελέτες με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου, τις οικονομικές δυνατότητες και την προστασία του περιβάλλοντος.