Η πολυαναμενόμενη δράση για την ενίσχυση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στις 18/12/2023. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

The total public expenditure of the action amounts to 190.000.000€ and shall be distributed in 41.800.000€ regions in transition (Attica and Southern Aegean) and 148.200.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

Purpose

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Beneficiaries

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.

Under foundation: Businesses will be set up from the date of issuance of the notice of action up to the first disbursement of the grant and will operate exclusively on eligible/s SMR, throughout the duration of the implementation of the investment project and until the repayment of the investment,

Start-ups: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

The basic requirements for inclusion in the program for a business are the following:

BASIC REQUIREMENTS

1Επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή που προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
2.The Sme status
3.Να διαθέτει η επιχείρηση (πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης) έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4.Μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
5.Κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.For the implementation of the activities of this action, statement site/sites exclusively in one Region of the Country and in areas where there is the same intensity.
7.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
8.Προσκόμιση Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9.Presentation of data-use rights (ownership, usufruct, use/lease in force) that hold on the property for a period of at least 6 years old. The period of five years calculated from the date of notice of the action. Especially for construction of a building, the lease must be at least 12 years from the date of notice of the action.
10.Evidence of assurance of Private Participation in the proposed project at a rate of at least 60% of this.
11.Λειτουργία ή πρόθεση λειτουργίας αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Eligible costs

Οι eligible costs διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

The eligible costs shall be the extra investment costs necessary to achieve the highest level of energy efficiency. The costs not directly linked to the achievement of a higher level of energy efficiency are not eligible. The total expenditure should not be related to improved energy efficiency in buildings.

As the date of eligibility shall be the date of submission of the online application in addition to the costs of the provision of services which are eligible from the date of publication of the invitation.

The costs of equipment include:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
A/A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
CHARGE
LIMITS OF EXPENDITURE
03. Costs for Land, Buildings, Facilities & Surroundings
1. Buildings, Facilities and Surrounding Area
03. Costs for Land, Buildings, Facilities & Surroundings
03.13. Buildings, facilities and surrounding area
up to 80% of the Subsidised Budget
02. Costs Of Equipment, Transport & Institutions
2. Machinery – Equipment
02. Costs Of Equipment, Transport & Institutions
02.20. Prolific and Mechanical equipment 02.05. Equipment for Environmental protection and Energy-Saving 02.22. Equipment circular economy 02.19 Digital office Equipment 02.06 Equipment company
02.19 Digital office Equipment up to 10,000€ 02. 06 Equipment operation up to 10.000€
3. Means Of Transport
02. Costs Of Equipment, Transport & Institutions
02.09. Means of transport Mandatory electric vehicles
up to 50,000€
06. Expenditure Software
4 .Software
06. Expenditure Software
06.07.Software use rights (licenses) software programs 06.05. Construction site, e-shop, mobile application as part of the fixed assets
up to 10.000€
04. Costs for the Provision of Services
5. Services procurement/use software under the "as a service"
04. Costs for the Provision of Services
04.17. Installation, configuration of Software/Applications - user Training 04.18 Services procurement/use Software under a Software as a Service", "cloud computing" or other like this
to 5,000€
6. Certification of Systems of Quality Assurance and Environmental Management
04. Costs for the Provision of Services
04.23 Certification of systems of quality assurance and environmental management
up to€3,000
7. Studies - Consulting Services
04. Costs for the Provision of Services
04.29 Technical Studies necessarily related costs of the investment project 04.03 Costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the operation 04.08 Costs of submission of the application for funding 04.11 Advisory support for the monitoring of the implementation of the investment project 04.04 Costs of consultancy and support services in the field of innovation 04.10 Studies / market research
Set of 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 and 04.10 up to 30.000€ 04.03 up to€ 3,000 Sum of the 04.08 and 04.11 up to 10.000€
07. Expenditure Projection, Promotion & Networking
8. Expenditure Projection - Internationalization - Internationalization
07. Expenditure Projection, Promotion & Networking
07.03. Expenditure projection on electronic media, social / professional networking 07.04 Costs of SME participation in trade fairs, 07.06 Advertising in print or electronic form 07.13 Design and production of printed material 07.14 logo Design and corporate identity
Sum of the 07.03, 07.04, 07.06 and 07.13 up to 10.000€ 07.14 up to 20,000€
09. Indirect costs
9. Indirect costs
09. Indirect costs
09.01. Indirect costs
7% of the eligible direct costs of the investment project

Budget, duration and subsidy rates

The grantee budget of each project ranges from 30.000€ up to 400.000€. In the case of the presented investment project will have a budget of less than 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

The ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:α) 10% if the investment takes place in a remote or fire-stricken or πλημμυροπαθή area or small islands (in accordance with the notice) and / or (b) in addition to 5% with the statement in the submission of the application for funding target of employment of at least 1 ΕΜΕthe first year after the completion of the investment.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

Contact us

Stavros Nikas

Economist-ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41